Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XXII/209/2012 w sprawie programu współpracy na 2013 rok Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.2 MBPobierz

Nr XXII/208/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

132 KBPobierz

Nr XXII/207/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

358 KBPobierz

Nr XXII/206/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczecinek

801 KBPobierz

Nr XXII/205/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

140 KBPobierz

Nr XXII/204/2012 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

136 KBPobierz

Nr XXII/203/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczecinek

1.7 MBPobierz

Nr XXII/202/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

1.7 MBPobierz

Nr XXII/201/2012 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2013 - 2023

1.1 MBPobierz

Nr XXII/200/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2013

5.4 MBPobierz

Nr XXII/199/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na lata 2012 - 2023

700 KBPobierz

Nr XXII/198/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012 rok

1.9 MBPobierz