Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

29 KBPobierz

Nr 2

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2013 r.

1.3 MBPobierz

Nr 3

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacje zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych w 2013 roku

182 KBPobierz

Nr 4

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2013 roku

209 KBPobierz

Nr 5

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę sprzętu medycznego oraz rzeczy ruchomych będących wyposażeniem gabinetu stomatologicznego

40 KBPobierz

Nr 6

w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2012 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 03.09.2012 r.

26 KBPobierz

Nr 7

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

134 KBPobierz

Nr 8

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczeń w celu prowadzenia zajęć ruchowych

23 KBPobierz

Nr 9

w sprawie powołania komisji do rozstrzygniecia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

67 KBPobierz

Nr 10

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21 lutego 2013 roku drugich przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości ozanczonych numerami działek 103/5 położonej w obrębie Mosina, 765/10 położonej w obrębie Gwda Wielka 82/9 położonej w obrębie Jelenino i 6 położonej w obrębie Spore, 338/2 położonej w obrębie Wilcze Laski, 92/2 w raz z udziałem 1/2 części działki nr 92/4 położonych w obrębie Nowe Gonne, 2/92 położonej w obrębie Grąbczyn stanowiących własność Gminy Szczecinek

50 KBPobierz

Nr 11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w roku 2013 oraz usług w zakresie wycen oraz inwentaryzacji nieruchomości w 2013 roku

33 KBPobierz

Nr 12

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

152 KBPobierz

Nr 13

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczeń w celu prowadzenia zajęć ruchowych

27 KBPobierz

Nr 14

w sprawie ogłoszeniadrugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek 2013 roku

212 KBPobierz

Nr 15

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.12.2012r.

51 KBPobierz

Nr 16

w sprawie ustalania zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek oraz Uchwały Nr XX/192/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.11.2012r.

69 KBPobierz

Nr 17

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14 marca 2013 roku pierwszych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 85/14 położonej w obrębie Marcelin, 85/25 położonej w obrębie Marcelin, 39/3 położonej w obrębie Grąbczyn, 90/8 położonej w obrębie Spore, 65/6 położonej w obrębie Dziki i 65/7 położonej w obrębie Dziki stanowiących własność Gminy Szczecinek

46 KBPobierz

Nr 18

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "I etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenino"

32 KBPobierz

Nr 19

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

84 KBPobierz

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.03.2013 r.

2.4 MBPobierz

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.03.2013 r.

5.4 MBPobierz

Nr 20

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XLIV/355/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 04.11.2010r.

48 KBPobierz

Nr 21

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r.

51 KBPobierz

Nr 22

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XLIII/346/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.09.2010r.

54 KBPobierz

Nr 23

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szczecinek

59 KBPobierz

Nr 24

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XLIII/347/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.09.2010r.

49 KBPobierz

Nr 25

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XV/139/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.04.2012r.

54 KBPobierz

Nr 26

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXVII/214/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zmienionej Uchwałą Rady Gminy Szczecinek Nr XLIII/348/2010 z dnia 30.09.2010r.

52 KBPobierz

Nr 27

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej

42 KBPobierz

Nr 28

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

41 KBPobierz

Nr 29

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wierzchowie

41 KBPobierz

Nr 30

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 01.03.2011r.

64 KBPobierz

Nr 31

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXX/253/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.06.2009r.

47 KBPobierz

Nr 32

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr V/39/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 01.03.2011r.

49 KBPobierz

Nr 33

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r.

64 KBPobierz

Nr 34

w sprawie ustalania zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek oraz Uchwały Nr XX/192/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.11.2012r.

52 KBPobierz

Nr 35

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

622 KBPobierz

Nr 36

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szczecinek

34 KBPobierz

Nr 37

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 maja 2013 roku trzecich przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 103/5 położonej w obrębie Mosina, 765/10 położonej w obrębie Gwda Wielka, 82/9 położonej w obrębie Jelenino, 6 położonej w obrębie Spore, 92/2 wraz z udziałem do 1/2 części w działce nr 92/4 położonych w obrębie Nowe Gonne i pomieszczenia użytkowego o powierzchni 19,10 m2 wraz z udziałami do 424/10.000 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 696/3 położonej w obrębie Parsęcko stanowiacych własność Gminy Szczecinek

55 KBPobierz

Nr 38

w sprawie ustalania zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek oraz Uchwały Nr XV/142/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.04.2012r.

50 KBPobierz

Nr 39

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

197 KBPobierz

Nr 40

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 677/7 położonej w obrębie Parsęcko - w miejscowości Parsęcko stanowiącej własność Gminy Szczecinek

39 KBPobierz

Nr 41

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 17,0000 ha oznaczonej numerem 331/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcze Laski, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

40 KBPobierz

Nr 42

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXX/252/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.06.2009r.

47 KBPobierz

Nr 43

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 czerwca 2013 roku drugich przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 85/14 położonej w obrębie Marcelin, 85/25 położonej w obrębie Marcelin, 39/3 położonej w obrębie Grąbczyn, 90/8 położonej w obrębie Spore, 65/6 położonej w obrębie Dziki i 65/7 położonej w obrębie Dzilki stanowiących własność Gminy Szczecinek

45 KBPobierz

Nr 44

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

299 KBPobierz

Nr 45

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: 1."Dostawę ośmu lamp hybrydowych" 2."Dostawę czterech lamp hybrydowych"

28 KBPobierz

Nr 46

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XLIII/346/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.09.2010r.

54 KBPobierz

Nr 47

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXVII/214/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/348/2010 z dnia 30.09.2010r.

52 KBPobierz

Nr 48

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

45 KBPobierz

Nr 49

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XV/141/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.04.2012r.

50 KBPobierz

Nr 50

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.09.2012r.

51 KBPobierz

Nr 51

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

321 KBPobierz

Nr 52

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.12.2012r.

49 KBPobierz

Nr 53

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żółtnica"

32 KBPobierz

Nr 54

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzcinno"

31 KBPobierz

Nr 55

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

39 KBPobierz

Nr 56

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

99 KBPobierz

Nr 57

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 18 lipca 2013 roku rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 2/92 położonej w obrębie Grąbczyn stanowiącej własność Gminy Szczecinek

40 KBPobierz

Nr 58

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

30 KBPobierz

Nr 59

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

43 KBPobierz

Nr 60

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 0,5000 ha oznaczonej numerem 20/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Wierzchowo oraz działki gruntu o pow. 2,4100 ha oznaczonej numerem 767 położonej w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka, stanowiących własność Gminy Szczecinek

47 KBPobierz

Nr 61

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXX/253/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.06.2009r.

47 KBPobierz

Nr 62

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r.

64 KBPobierz

Nr 63

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr V/39/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 01.03.2011r.

49 KBPobierz

Nr 64

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 01 sierpnia 2013 roku czwartych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 82/9 położonej w obrębie Jelenino, 92/2 wraz z udziałem do 1/2 części w działce na 92/4 położonych w obrębie Nowe Gonne stanowiących własność Gminy Szczecinek

42 KBPobierz

Nr 65

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

345 KBPobierz

Nr 66

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

34 KBPobierz

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13.08.2013 r.

2.2 MBPobierz

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13.08.2013 r.

2.3 MBPobierz

Nr 67

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 677/7 położonej w obrębie Parsęcko - w miejscowości Parsęcko stanowiącej własność Gminy Szczecinek

39 KBPobierz

Nr 68

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych [...]

55 KBPobierz

załącznik do Zarządzenia Nr 68/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22.08.2013 r.

1.0 MBPobierz

Nr 69

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 01.03.2011r.

64 KBPobierz

Nr 70

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetrgowego na: Budowę sieci wodociągowej Parsęcko-Dębowo

27 KBPobierz

Nr 71

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

153 KBPobierz

Nr 72

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXV/234/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 20.05.2013r.

51 KBPobierz

Nr 73

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępownia przetargowego na: "Doposażenie placu zabaw - dostawa urządzeń i ogrodzenia wraz z montarzem - w miejscowości Turowo Gmina Szczecinek"

29 KBPobierz

Nr 74

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 45/2012 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 7 maja 2012r.

18.3 KBPobierz

Nr 75

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XVI/150/2008 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.06.2008r

49 KBPobierz

Nr 76

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy na rok 2014 Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

509 KBPobierz

Nr 77

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.12.2012r.

51 KBPobierz

Nr 78

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19 września 2013 roku trzech przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 85/14 położonej w obrębie Marcelin, 85/25 położonej w obrębie Marcelin, 39/3 położonej w obrębie Grąbczyn, 90/8 położonej w obrębie Spore oraz pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 494 położonej w obrębie Turowo stanowiących własność Gminy Szczecinek

51 KBPobierz

Nr 79

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

116 KBPobierz

Nr 80

w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: "Budowa oświetlenia drogowego w m.Trzcinno"

28 KBPobierz

Nr 81

w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sal wiejskich na terenie Gminy Szczecinek

35 KBPobierz

Nr 82

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Szczecinek

46 KBPobierz

Nr 83

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.09.2012r.

50 KBPobierz

Nr 84

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.05.2013r.

70 KBPobierz

Nr 85

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 października 2013 roku trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 65/6 położonej w obrębie Dziki i 65/7 położonej w obrębie Dziki oraz pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 755/1 położonej w obrębie Gwda Wielka, 424 położonej w obrębie Wierzchowo stanowiących własność Gminy Szczecinek

47 KBPobierz

Nr 86

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.09.2012r.

52 KBPobierz

Nr 87

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.06.2013r.

49 KBPobierz

Nr 88

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

36 KBPobierz

Nr 89

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 22,6165 ha oznaczonej numerem 331/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcze Laski, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

41 KBPobierz

Nr 90

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

30 KBPobierz

Nr 91

w sprawie przeprowadzenia pełnej, okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Szczecinek

196 KBPobierz

Nr 92

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

289 KBPobierz

Nr 93

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

163 KBPobierz

Nr 94

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Nity nauczycielki religii zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Gwdzie Wielkiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

34 KBPobierz

Nr 95

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 07 listopada 2013 roku rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 214m2 (po byłej hydroforni) oznaczonej numerem działki 677/7 o powierzchni 0,1789 ha położonej w obrębie Parsęcko stanowiącej własność Gminy Szczecinek

45 KBPobierz

Nr 96

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08 listopada 2013 roku drugiego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 494 o powierzchni 0,1040 ha położonej w obrębie Turowo stanowiącej własność Gminy Szczecinek

38 KBPobierz

Nr 97

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2014 rok

31 KBPobierz

załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12.11.2013 r.

6.7 MBPobierz

Nr 98

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 Gminy Szczecinek

27 KBPobierz

załącznik do Zarządzenia Nr 98/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12.11.2013 r.

1.2 MBPobierz

Nr 99

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetagu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 17,0000 ha oznaczonej numerem 331/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcze Laski, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

41 KBPobierz

Nr 100

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: 1."dostawa i montaż zabawek na placu zabaw w miejscowości Omulna" 2."dostawa i montaż urządzeń fitnes do siłowni plenerowej w m.Turowo"

34 KBPobierz

Nr 101

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetagu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szczecinek

35 KBPobierz

Nr 102

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 listopada 2013 roku pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 695/17 o powierzchni 0,1225 ha położonej w obrębie Żółtnica stanowiącej własność Gminy Szczecinek

38 KBPobierz

Nr 103

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

266 KBPobierz

Nr 104

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXVIII/305/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.06.2013r. w sprawie zbycia nieruchomości i Uchwały Nr XXXI/305/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.11.2013r.

73 KBPobierz

Nr 105

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XV/141/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.04.2012r.

48 KBPobierz

Nr 106

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy na 2014 rok

42 KBPobierz

załącznik do Zarządzenia Nr 106/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 06.12.2013 r.

2.3 MBPobierz

Nr 107

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2024 Gminy Szczecinek

495 KBPobierz

Nr 108

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.09.2013r. zmienionej Uchwałą Nr XXX/294/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.10.2013r.

51 KBPobierz

Nr 109

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 437 położonej w obrębie Turowo - w miejscowości Turowo stanowiącej własność Gminy Szczecinek

39 KBPobierz

Nr 110

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.10.2013 r. w prawie przeprowadzenia pełnej, okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Szczecinek

57 KBPobierz

Nr 111

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku oraz w sprawwie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

47 KBPobierz

Nr 112

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecinek

45 KBPobierz

Nr 113

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Szczecinek

43 KBPobierz

Nr 114

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 r.

386 KBPobierz

Nr 5

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę sprzętu medycznego oraz rzeczy ruchomych będących wyposażeniem gabinetu stomatologicznego

73 KBPobierz

Nr 4

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2013 roku

415 KBPobierz

Nr 3

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych w 2013 roku

369 KBPobierz

Nr 2

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2013r.

63 KBPobierz

Nr 1

w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

52 KBPobierz