Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zameldowanie na pobyt czasowy

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1-5, art. 25 ust. 2-4, zrt. 26-28, 30 ust. 2 i 3, art. 32 ust. 2-4 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz. 1382, ze zm.)rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek „Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

    lub

    - w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP .

2.   Do wglądu:

·       dowód osobisty lub paszport,

·      dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt czasowy (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) - oryginały dokumentów,

·  w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty lub paszport

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 2,
 tel. 094-37-264-39

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynność zameldowania dokonywana jest od ręki.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie wydawane na wniosek. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenie na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 2,
 tel. 094-37-264-39

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   Obowiązku zameldowania się należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pisemnym) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

2.  Osoba dokonująca zameldowania w formie elektronicznej, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

3.  Osoba dokonująca zameldowania ma obowiązek uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

4.   Dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwającego ponad 3 miesiące w miejscu nowego pobytu, nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, ponieważ wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego".

5.   Zgłoszenia pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

6.   W przypadku, jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania.

 

Zameldowanie na pobyt czasowy

399 KBPobierzPodgląd pliku