Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania, oraz wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna: ustaw z dnia 24 września 2010r.o ewidencji  ludności  (Dz. U. z 2010r. Nr.217  poz. 1427z późn. zm), ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.  poz.267 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający  się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

- złożyć podanie  wyjaśniając czas oraz okoliczności  opuszczenia mieszkania lub bezprawności dokonania zameldowania ( wymeldowania),

-podać dokładny aktualny adres  miejsca pobytu  lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby , której dotyczy podanie,

-przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzające  fakty  przedstawione w podaniu ( np. sentencję wyroku sądu o rozwodzie, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z ksiąg wieczystych, lub inny tytuł  prawny do lokalu ).

Opłaty:

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wys. 10 zł.

17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom oraz rodzeństwu.

 

Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się w kasie w Urzędzie Gminy Szczecinek lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Oddział w  Szczecinku

26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

Gmina Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Szczecinek- sekretariat

pokój nr 8  tel. 94 37 264 30

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu  podania przeprowadzane jest szczegółowe postępowanie wyjaśniające, które polega na przesłuchaniu stron, świadków  wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, oględzinach lokalu, informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Może być przeprowadzona rozprawa administracyjna.

Załatwienie sprawy -wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia  wymaganych  dokumentów. W przypadku złożonego postępowania termin ten może ulec przedłużeniu.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczecinek w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.