Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy ,oraz zgłoszenie powrotu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2010r. Nr 217 poz.1427), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr.220 poz.1306 z późn. zm.)

 

Obywatel polski, który wyjeżdża  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest  obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia wyjazdu  dokonuje się  najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego  albo czasowego, a zgłoszenie powrotu-najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Do zgłoszenia wyjazdu  poza granicę oraz powrotu  są wymagane następujące dokumenty:

-wypełniony formularz  meldunkowy,

-dowód osobisty, lub paszport.

 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz jego powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem- udzielonym na podstawie art.33 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego .W przypadku  zgłoszenia przez pełnomocnika potrzebne jest pisemne pełnomocnictwo, do wglądu dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Opłaty:

nie pobiera się.

 

W przypadku zgłoszenia wyjazdu i powrotu  przez pełnomocnika- opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom oraz  rodzeństwu .

Wniesienie opłaty za udzielone pełnomocnictwo dokonuje się w kasie w Urzędzie Gminy Szczecinek lub na konto:

 

Bank Spółdzielczy w  Jastrowiu 

Oddział w Szczecinku

Gmina Szczecinek ul Pilska 3 78-400 Szczecinek

26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Szczecinek , ul. Pilska 3,

pokój nr 2,   tel . 94 37 264 39

 

Termin załatwienia sprawy -  od ręki,

Forma załatwienia sprawy – zaświadczenie na wniosek.

 

Tryb odwoławczy – nie przysługuje

 

Załączniki:

-Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ,

-Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,

-Pełnomocnictwo.