Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wybory - Rejestr Wyborców

 

Podstawa prawna :-Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz.112 ze zmianami),

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców  oraz trybu przekazywania  przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.  (Dz. U. z 2011r. Nr 158 , poz.941).

 

Wpisanie do rejestru wyborców  część  A

 

   Wyborca stale zamieszkały  lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały  lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem  aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze  tej gminy na własny wniosek wniesiony  pisemnie do urzędu gminy zostanie  umieszczony w rejestrze wyborców właściwym  dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.

  Wniosek można składać cały rok , najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed  dniem  głosowania w godzinach pracy Urzędu.

 Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

-pisemną  deklarację , w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej .

 

Wpisanie do rejestru wyborców  część B

 

    Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach , do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców .

Wpisanie na własny wniosek -do wniosku należy załączyć :

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

- pisemną deklarację , w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Udostępnianie rejestru wyborców.

 Rejestr wyborców  jest udostępniony , na pisemny wniosek, do wglądu  w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania , w godzinach pracy urzędu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

  Urząd Gminy Szczecinek – Ewidencja Ludności

   pokój nr 2, w godz. 7 – 15, a w czwartki 8.00 – 16.00

   tel 94 37 264 39

 

Termin i sposób załatwienia:

 Decyzję o wpisaniu do rejestrów wyborców wydaje się w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

 

 Tryb odwoławczy.

 

Od decyzji w sprawie odmowy  wpisania do rejestru  wyborców przysługuje prawo wniesienia  skargi do Sądu  Rejonowego w  Szczecinku  za pośrednictwem  Wójta Gminy Szczecinek w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Każdy może wnieść do Wójta Gminy Szczecinek reklamację na nieprawidłowości  w rejestrze  wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

 

 

 

Załączniki :

 

- Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborów,

- Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.