Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XXIV/227/2013 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

79 KBPobierz

Nr XXIV/226/2013 w sprawie podziału Gminy Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

274 KBPobierz

Nr XXIV/225/2013 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014

111 KBPobierz

Nr XXIV/224/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na 2013-2023

1.3 MBPobierz

Nr XXIV/223/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 rok

0.9 MBPobierz

Nr XXIV/222/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/202/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

119 KBPobierz

Nr XXIV/221/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

626 KBPobierz

Nr XXIV/220/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

624 KBPobierz

Nr XXIV/219/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

126 KBPobierz

Nr XXIV/218/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

147 KBPobierz

Nr XXIV/217/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

150 KBPobierz

Nr XXIV/216/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Grzmiąca i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, działającym na terenie Gminy Grzmiąca

529 KBPobierz

Nr XXIV/215/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek

2.1 MBPobierz