Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XXV/248/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 rok

866 KBPobierz

Nr XXV/247/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

833 KBPobierz

Nr XXV/246/2013 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

247 KBPobierz

Nr XXV/245/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno oraz dz. 64/2 w obrębie ewidencyjnym Stare Wierzchowo

0.9 MBPobierz

Nr XXV/244/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 57 i 87 w obrębie ewidencyjnym Dziki

804 KBPobierz

Nr XXV/243/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla obszaru działki nr 30/2 w obrębie ewidencyjnym Krągłe

742 KBPobierz

Nr XXV/242/2013 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

1.1 MBPobierz

Nr XXV/241/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tych samych nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

137 KBPobierz

Nr XXV/240/2013 w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tych samych nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

131 KBPobierz

Nr XXV/239/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

127 KBPobierz

Nr XXV/238/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu gruntów na okres 20 lat

147 KBPobierz

Nr XXV/237/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu gruntów na okres 20 lat

147 KBPobierz

Nr XXV/236/2013 w sprawie nabycia nieruchomości

139 KBPobierz

Nr XXV/235/2013 w sprawie nabycia nieruchomości

129 KBPobierz

Nr XXV/234/2013 w sprawie zbycia nieruchomości

158 KBPobierz

Nr XXV/233/2013 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

146 KBPobierz

Nr XXV/232/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 3 grudnia 2010 r.

144 KBPobierz

Nr XXV/231/2013 w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek

134 KBPobierz

Nr XXV/230/2013 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

86 KBPobierz

Nr XXV/229/2013 w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

133 KBPobierz

Nr XXV/228/2013 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

90 KBPobierz