Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie powołania Komisji dokonującej analizy i weryfikacji wniosków o udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2

w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gminie Szczecinek

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Szczecinek

24 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9 stycznia 2015 r.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 4

w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczecinku

148 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczecinku

37 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczecinku

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2015 r.

35 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12.01.2015 r.

435 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12.01.2015 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 6

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Szczecinek

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Obywatelskiego i Spraw Obywatelskich

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

452 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9

w sprawie powołania komisji do przyznawania stypendiów za osięgnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zameldowanych na stałe na terenie gminy wiejskiej Szczecinek

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10

w sprawie digitalizacji dokumentów przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczecinek oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

211 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12

w sprawie określenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw

581 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek na 2015 rok w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych - mieszkańców Gminy Szczecinek

51 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015

147 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXVII/214/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/348/2010 z dnia 30 września 2010r.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/385/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XLIII/346/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.09.2010r.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXV/346/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.05.2014r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr X/86/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.09.2011r.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20

w sprawie ustalania zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek [...]

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczecinek

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXX/252/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.06.2009r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/387/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku oraz w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

48 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27

w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28

w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenian zawodowego nauczycieli

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinsowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31

w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Skontrum Zasobu Akt Zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Szczecinek ds. likwidacji wyposażenia w użytkowaniu oraz środków trwałych

36 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 17.03.2015 r.

118 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 17.03.2015 r.

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Gonne"

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczecinek"

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości Wilcze Laski oraz Spotkanie z przesyłem do miejscowości Turowo

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek [...]

39 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.03.2015 r.

83 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.03.2015 r.

36 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.03.2015 r.

122 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

25 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 27.03.2015 r.

213 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej (wyposażenie) w świetlicach wiejskich Gminy Szczecinek metodą spisu z natury

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

37 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 31.03.2015 r.

123 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 31.03.2015 r.

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.poz 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/388/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.poz 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVI/356/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.06.2014r.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.poz 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/389/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji snitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości Dziki z przesyłem do miejscowości Turowo oraz sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Turowo"

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.poz 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/383/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.poz 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 01.03.2011r.

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.poz 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/382/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.poz 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVI/355/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.06.2014r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szczecinek

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s gospodarki odpadami

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków będących własnością Gminy Szczecinek"

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 kwietnia 2015 roku przetargów na zbycie nieruchomości [...]

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52

w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy

86 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53

w sprawie powołania koordynatora gminnego

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54

w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Szczecinek

26 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 20.04.2015 r.

20.0 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 20.04.2015 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 20.04.2015 r.

19.1 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 20.04.2015 r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 20.04.2015 r.

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 20.04.2015 r.

18.2 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 20.04.2015 r.

20 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

288 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szczecinek

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczecinek

152 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczecinek

103 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

167 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XI/90/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.10.2011r. zmienionej Uchwałą nr XIV/132/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.02.2012r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108) oraz Uchwały Nr XI/90/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.10.2011r. zmienionej Uchwałą nr XIV/132/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.02.2012r.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108) oraz Uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31.03.2015r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XLIII/346/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.09.2010r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXV/347/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.05.2014r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67

w sprawie określenia zasad obowiązujących przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty)

63 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Żółtnicy

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Żółtnicy

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70

w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do załatwiania indywidualnych spraw [...]

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Dostawę wraz z montażem siedemnastu lamp hybrydowych"

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73

w sprawie wygaśniecia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gwdzie Wielkiej

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gwdzie Wielkiej

21 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75

w sprawie powołania Komisji do spraw Zabezpieczenia Zasobu Akt Zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76

w sprawie określenia terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów na terenie Gminy Szczecinek

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.04.2015r.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek budżetowych oraz kierownika samorządowego zakładu budżetowego

47 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

355 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 18,1563 ha oznaczonej numerem 331/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcze Laski, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 0,6000 ha oznaczonej numerem 767 położonej w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka, stanowiącym własność Gminy Szczecinek

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych UG Sz-nek

72 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 82/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 11.06.2015 r.

280 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 83

w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Szczecinek [...]

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 czerwca 2015 roku przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek: 249/7 o powierzchni 0,3400 ha położonej w obrębie Drawień, 92/2 o powierzchni 0,2715 ha wraz z udziałem 1/2 części w działce nr 92/4 o powierzchni 0,0733 ha położonych w obrębie Nowe Gonne, 195/5 o powierzchni 0,1746 ha położonej w obrębie Turowo i 195/7 o powierzchni 0,5727 ha położonej w obrębie Turowo stanowiących własność Gminy Szczecinek

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85

w sprawie powołania Komisji Oceniającej Taryfy przeprowadzone przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86

w sprawie ustalenia jednolitego wzoru upoważnień, pełnomocnictw oraz odwołań tych dokumentów, nieuregulowanych odrębnymi przepisami

116 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015r.

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Szczecinek, IV etap"

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89

zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 30.06.2015 r. zostało uchylone zarządzeniem Nr 187/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 16.12.2015 r.

14.3 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 lipca 2015 roku przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek: 87/15 o powierzchni 0,0825 ha położonej w obrębie Sitno, 7/33 o powierzchni 0,0197 położonej w obrębie Sitno i 82/4 o powierzchni 0,0198 ha położonej w obrębie Wilcze Laski stanowiących własność Gminy Szczcecinek

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XI/141/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.04.2012r.

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XV/141/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.04.2012r.

54 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XI/117/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia30.06.2015r.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95

w sprawie wykazu osób upoważnionych do zamieszczania i odbierania treści internetowych

133 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

105 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97

w sprawie powołania komisji celem przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem po likwidacji Szkoły Podstawowej w Jeleninie

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t.) oraz Uchwały Nr X/105/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 11 czerwca 2015 r.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t.) oraz Uchwały Nr X/104/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 11 czerwca 2015 r.

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 100

w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania "Propozycji planu Aglomeracji Szczecinek"

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 101

w sprawie powołania urzędnika wyborczego w Gminie Szczecinek

21 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 102

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora informatycznego

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103

w sprawie wykazu tablic przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 104

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 lipca 2015 roku przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek: 68/6 o powierzchni 0,2127 ha położonej w obrębie Dalęcinko, 65/6 o powierzchni 0,2275 ha położonej w obrębie Dziki, 65/7 o powierzchni 0,2408 ha położonej w obrębie Dziki i 335/3 o powierzchni 0,8000 ha położonej w obrębie Wierzchowo stanowiących własność Gminy Szczecinek

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Skotniki, stanowiącym własność Gminy Szczecinek

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

383 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107

w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokali wyborczych ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

46 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109

w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Szczecinek

217 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 2015 roku przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek: 98/11 o powierzchni 0,15 ha położonej w obrębie Drężno, 93/3 o powierzchni 0,1934 ha położonej w obrębie Wilcze Laski, 338/2 o powierzchni 0,1661 ha położonej w obrębie Wilcze Laski i 7/2 o powierzchni 0,0657 ha położonej w obrębie Spore stanowiących własność Gminy Szczecinek

46 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 111

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargowego: "Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowuch i gimnazjów oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Szczecinek [...]

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 112

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2009 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 113

w sprawach przydzielania i gospodarowania posiłkami ze względów profilaktycznych oraz napojami

114 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18.08.2015 r.

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18.08.2015 r.

14.3 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114

w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Szczecinek

28 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 114/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18.08.2015 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 115

w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Szczecinek

33 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 115/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18.08.2015 r.

253 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 116

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży przez pracowników

178 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117

w sprawie standardów zatrudnienia pracowników obsługi w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczecinek

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 118

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Przebudowę dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Parsęcko"

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 119

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t.) oraz Uchwały Nr XI/115/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 czerwca 2015 r.

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 120

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t.) oraz Uchwały Nr XI/116/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 czerwca 2015r.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 121

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

30 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.08.2015 r.

212 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.08.2015 r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 122

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 sierpnia 2015 roku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 179/1 o powierzchni 3,4700 ha położonej w obrębie Gwda Mała stanowiącej własność Gminy Szczecinek

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 123

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

143 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 124

w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy w Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie [...]

434 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 125

w sprawie wypłacania ekwiwalentu na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz komunalnych

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 126

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

121 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 127

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 124/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 02 września 2015 r.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 128

w sprawie powołania komisji stypendialnej do opiniowania złożonych wniosków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczecinek

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 129

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

167 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 130

w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokali wyborczych ds. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 131

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 132

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 08 września 2015r.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 133

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 134

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia kasacji sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP Gminy Szczecinek

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 135

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXV/346/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.05.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości

49 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 136

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/389/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości

49 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 137

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXV/347/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.05.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 138

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Szczecinek miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitwtów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu [...]

44 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 139

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/383/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r. w sprawie zbycia nieruchomości

49 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 140

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t. z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XII/128/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 17 lipca 2015r.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 141

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t. z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/135/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 sierpnia 2015r.

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 142

w sprawie konsultacji nt. podziału sołectwa Żółtnica

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 143

w sprawie ustalania zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek oraz Uchwały Nr XIII/136/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości

54 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 144

w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Szczecinek

233 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 145

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy Pani Katarzyny Padewskiej

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 146

w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gwdzie Wielkiej

19.1 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 147

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVII/387/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 148

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXXVI/356/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.06.2014r.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 149

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XI/90/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.10.2011r. zmienionej Uchwałą nr XIV/132/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.02.2012r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 150

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31.03.2015r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 151

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 01.03.2011r.

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 152

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXX/252/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.06.2009r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 153

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

186 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 154

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społeczzałącznik do Zarządzenia Nr 154/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 14.10.2015r.nych dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku"

105 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 154/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 14.10.2015r.

861 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 155

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejących sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w ramach kompleksowego systemu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczecinek"

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 156

w sprawie: wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy

100 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 157

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Szczecinek

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 158

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy Szczecinek Pani Ewy Chrzanowskiej

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 159

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Szczecinek

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 160

w sprawie utalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne, socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecinek

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 161

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

233 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 162

w sprawie zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego przez jednostki organizacyjne Gminy Szczecinek

211 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 163

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do podejmowania decyzji dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 164

w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o zatwierdzenie taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków składane przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku

48 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 165

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrażania "Strategii Rozwoju Gminy Szczecinek 2015-2025"

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 166

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczecinek oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Szczecinek

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 167

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2016 rok

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 168

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029 Gminy Szczecinek

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 169

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 listopada 2015 roku przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek: 755/2 o powierzchni 0,1514 ha, 755/3 o powierzchni 0,1522 ha, 755/4 o powierzchni 0,1546 ha wraz z udziałem do 1/2 części w działce 755/5 o powierzchni 0,0178 ha i 615/3 o powierzchni 0,1576 ha położonych w obrębie Gwda Wielka stanowiących własność Gminy Szczecinek

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 170

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 listopada 2015 roku przetargów na zbycie nieruchonmośći oznaczonych numerami działek: 71/2 o powierzchni 0,0857 ha położonej w obrębie Dziki, 87/11 o powierzchni 0,0825 ha położona w obrębie Sitno, 82/4 o powierzchni 0,0198 ha położona w obrębie Wilcze Laski, 98/11 o powierzchni 0,1500 ha położonych w obrębie Drężno i 249/7 o powierzchni 0,3400 ha położona w obrębie Drawień stanowiących własność Gminy Szczecinek

48 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 171

w sprawie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły

46 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 172

w sprawie powołania komisji celem przejęcia nieruchomości zabudowanych budynkami hydroforni

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 173

w sprawie ustalenia czynszu za najem oraz nieodpłatne użyczenie sal wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Szczecinek

115 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23.11.2015 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23.11.2015 r.

113 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 173/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23.11.2015 r.

114 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 173/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23.11.2015 r.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 174

w sprawie powołania Komisji do oceny i weryfikacji Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 175

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2015 roku przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek: 335/3 o powierzchni 0,8000 ha położona w obrębie Wierzchowo, 93/3 o powierzchni 0,1934 ha położona w obrębie Wilcze Laski, 7/2 o powierzchni 0,0657 ha położona w obrębie Spore, 65/6 o powierzchni 0,2275 położona w obrębie Dziki, 65/7 o powierzchni 0,2408 ha położona w obrębie Dziki, 195/5 o powierzchni 0,1746 ha położona w obrębie Turowo i 195/7 o powierzchni 0,5727 ha położona w obrębie Turowo stanowiących własność Gminy Szczecinek

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 176

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Żółtnica w związku z podziałem Sołectwa

92 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 177

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji

19.2 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 178

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

218 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 179

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Szczecinek

17.1 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 180

w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XIV/143/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.09.2015r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 181

w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XIV/142/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.09.2015r.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 182

w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XVI/160/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2015r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 183

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13.01.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Szczecinek

48 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 184

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Turowo - etap I i III"

18.3 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 185

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku oraz w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 186

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń biurowych

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 187

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego zastępcy

16.4 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 188

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Szczecinek

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 189

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 190

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s księgowości budżetowej i płac

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 191

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 r.

21 KBPobierzPodgląd pliku