Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nadanie numeru PESEL

Podstawa prawna: ustawa  dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r. Nr 2017 poz.1427 z późn. zmianami).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Numer PESEL dla osób , które  są zobowiązane do jego posiadania na podstawie  odrębnych przepisów prawa jest nadawany indywidualnie na wniosek wniesiony do Urzędu Gminy  Szczecinek. Urząd Gminy Szczecinek jest właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób , które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy  na terenie naszej gminy , a w przypadku braku miejsca zameldowania  jeżeli pracodawca ma siedzibę na terenie gminy Szczecinek.

 

Wniosek składa się na formularzu „ Wniosek o nadanie numeru PESEL” i powinien zawierać:

-wskazanie podstawy prawnej,

-dokumenty potwierdzające wskazane dane.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ( niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy ( jeden z rodziców).

 

 

Opłaty:

       nie pobiera się.

Opłacie skarbowej w wys. 17 zł. podlega złożenie  pełnomocnictwa w tej sprawie.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone, małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, oraz rodzeństwu.

Wniesienie opłaty za udzielenie pełnomocnictwa dokonuje się w kasie w Urzędzie Gminy  Szczecinek lub na konto:

                        Bank Spółdzielczy w  Jastrowiu

                        Oddział w  Szczecinku

                        Gmina Szczecinek ul. Pilska 3 78-400 Szczecinek

                        26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3  pokój nr 2, tel. 94 37 264-39

 

Termin i sposób załatwienia

do ich usunięcia w ciągu 7 dni – nieusunięcie  braków  powoduje  po

 

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wzywany zostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy: brak

 

 

Załącznik; - Wniosek o nadanie numeru PESEL.

 

 

Opracowała:

B.Chojecka