Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Szczecinek 

z dnia 9  kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/226/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Szczecinek

podaję do wiadomości wyborców informacje dotyczące stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

WYKAZ OBWODÓW

                                                               Wójt Gminy Szczecinek

                                                                Ryszard Jasionas


KOMUNIKAT  NR 1

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

W  SPRAWIE  ZASAD

DOTYCZĄCYCH

UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW

Informuję, że między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Szczecinek, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3.

Informacje dodatkowe:

1. Druk wniosku o udostępnienie spisu: dostępny tutaj.

2. Wniosek  można złożyć od 13 kwietnia 2015 r. do dnia 2 maja 2015 roku. 

3. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Szczecinek, pokój nr 2.

4. Informacje można uzyskać po numerem telefonu: 94 37-432-94 wew. 39.

                                                                

                                                              Wójt Gminy Szczecinek

                                                                             Ryszard Jasionas

 


KOMUNIKAT NR 2

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH

DOPISANIA DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca przebywający czasowo na obszarze Gminy Szczecinek w okresie obejmującym dzień wyborów dopisywany jest do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek, wniesiony do Urzędu Gminy Szczecinek najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 5 maja 2015 r.

 

Wyborca dopisany do spisu wyborców, zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Do spisu wyborców może dopisać się wyborca niegdzie niezamieszkały, ale przebywający na obszarze Gminy Szczecinek.

Informacje dodatkowe:

1. Druk wniosku o dopisanie do spisu: dostępny tutaj.

2. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, pokój nr 2.

3. Informacje dodatkowe można uzyskać po numerem telefonu: 94 37-432-94 wew. 39.

 

                                                             Wójt Gminy Szczecinek

                                                                              Ryszard Jasionas

 

 

  

KOMUNIKAT NR 3

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

W SPRAWIE ZASAD

DOTYCZĄCYCH  WYDANIA

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania  wyborca może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania składa się Urzędzie Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3 ( pokój Nr  2), najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów,               tj. do dnia 8 maja 2015 roku. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona)
i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

 Informacje dodatkowe:

1. Druk wniosku o wydanie zaświadczenia: dostępny tutaj.

2. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 8 maja 2015 r.  

3. Informacje dodatkowe można uzyskać po numerem telefonu: 94 37-432-94 wew. 39.

 

Wójt Gminy Szczecinek

Ryszard Jasionas


KOMUNIKAT NR 4

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH

GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 25 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie  (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy ,

- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Szczecinek,

- oznaczenie wyborów,

- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).

Informacje dodatkowe:

1. Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego:  pobrać tutaj

2. Informacje pod numerem telefonu: 94 37-432-94 wew. 39 lub 41

3. Dla głosowania korespondencyjnego wyznaczono lokale znajdujące się w Publicznym Gimnazjum w Turowie - Obwód nr 5 oraz w Szkole Podstawowej w Gwdzie Wielkiej -  Obwód nr 7.

Wójt Gminy Szczecinek

Ryszard Jasionas


KOMUNIKAT NR 5

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

W SPRAWIE ZASAD

DOTYCZĄCYCH

GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Zgodnie z art. 54 kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głosowania”.

 Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu  Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, który został upoważniony przez Wójta Gminy Szczecinek do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta  Gminy Szczecinek, najpóźniej do 15 maja 2015 roku.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, pokój Nr 4 tel. 94 37-432-94 wew. 41 lub pobrać tutaj.

Do wniosku załącza się:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania można pobrać tutaj;

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne  dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku.

Wyborcy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone przed dniem pierwszego głosowania 10 maja 2015r. będą mogli głosować na podstawie aktu pełnomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji wyborczej w dniu pierwszego głosowania) również w ponownym głosowaniu.

Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wójt Gminy Szczecinek

Ryszard Jasionas


KOMUNIKAT  NR 6

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na 10 maja 2015 roku.

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu z 2011 r. Nr. 30, poz. 345 Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr. 30,poz. 345 oraz M.P. z 2015 r. , poz. 223).

2. Pełnomocnik wyborczy przedkłada osobiście wyłącznie oryginał upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

3. Pełnomocnik komitetu wyborczego, którego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowała Państwowa Komisja Wyborcza, zgłasza do każdej z siedmiu komisji tylko po jednym kandydacie.

4. Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być wyłącznie osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców Gminy Szczecinek.

 

5. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonać na druku (tu pobierz) stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w terminie do 17 kwietnia 2015 r. w pokoju nr 30 Urzędu Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3 w godz. 700 - 1500.

                                                                                   Wójt Gminy Szczecinek

                                                                                           Ryszard Jasionas


Szczecinek, dnia 13.05.2015r.

KOMUNIKAT NR 7

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH

DOPISANIA DO SPISU WYBORCÓW

W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Wyborca przebywający czasowo na obszarze Gminy Szczecinek w okresie obejmującym dzień wyborów dopisywany jest do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek, wniesiony do Urzędu Gminy Szczecinek najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 19 maja 2015 r.

 

Wyborca dopisany do spisu wyborców, zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Do spisu wyborców może dopisać się wyborca nigdzie niezamieszkały, ale przebywający na obszarze Gminy Szczecinek.

Informacje dodatkowe:

1. Druk wniosku o dopisanie do spisu można pobrać w Urzędzie Gminy bądź ze strony biuletynu informacji publicznej: bip.gminaszczecinek.pl

2. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, pokój nr 2.

3. Informacje dodatkowe można uzyskać po numerem telefonu: 94 37-432-94 wew. 39.

                                                           Wójt Gminy Szczecinek

                                                                  Ryszard Jasionas


Szczecinek, dnia 13.05.2015r.

KOMUNIKAT NR 8

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH WYDANIA

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania  wyborca może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania składa się Urzędzie Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3 (pokój Nr  2), najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 2015 roku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona)i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

 Informacje dodatkowe:

1. Druk wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania w Urzędzie Gminy bądź ze strony biuletynu informacji publicznej: bip.gminaszczecinek.pl

2. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 22 maja 2015 r.

3. Informacje dodatkowe można uzyskać po numerem telefonu: 94 37-432-94 wew. 39.

                                                           Wójt Gminy Szczecinek

                                                                  Ryszard Jasionas


Szczecinek, dnia 13.05.2015r.

KOMUNIKAT NR 9

WÓJTA GMINY SZCZECINEK

W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH

GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 14 maja 2015r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie  (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy ,

- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Szczecinek,

- oznaczenie wyborów,

- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Podstawa prawna

·               Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),

·               Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).

Informacje dodatkowe:

1. Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego do pobrania w Urzędzie Gminy bądź ze strony biuletynu informacji publicznej: bip.gminaszczecinek.pl.

2. Informacje pod numerem telefonu: 94 37-432-94 wew. 39 lub 41

3. Dla głosowania korespondencyjnego wyznaczono lokale znajdujące się w Publicznym Gimna­zjum w Turowie - Obwód nr 5 oraz w Szkole Podstawowej w Gwdzie Wielkiej - Obwód nr 7.

                                                        Wójt Gminy Szczecinek

                                                                  Ryszard Jasionas