Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz.1604)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz.319)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Wypełniony formularz wniosku.

2.  Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu).

3.  Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji.

4.  Dowód dokonania wpłaty.

 

OPŁATY:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym w kwocie 31,00 zł.

 

Opłatę skarbową wnosi się na konto :

Urzędu Gminy Szczecinek- Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Szczecinek- sekretariat 

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ponad 30 dni.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pisemna informacja lub decyzja administracyjna dot. odmowy udostępnienia danych.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 2, tel. 094-37-264-39

 


TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego
w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczecinek 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


 

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

99 KBPobierzPodgląd pliku