Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 44

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze działania PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek

62 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały - Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

124 KBPobierz

Nr 45

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

103 KBPobierz

Nr 46

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020"

104 KBPobierz

Nr 47

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

78 KBPobierz

Nr 48

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych

76 KBPobierz

Nr 49

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 50

w sprawie zbycia nieruchomości

74 KBPobierz

Nr 51

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Szczecinek nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Szczecinek

79 KBPobierz

Nr 52

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Szczecineckiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Szczecinek

77 KBPobierz

Nr 53

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

74 KBPobierz

Nr 54

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

74 KBPobierz

Nr 55

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 56

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat

75 KBPobierz

Nr 57

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu gruntów na okres do 20 lat

72 KBPobierz

Nr 58

w sprawie wydzierżawienia gruntów na okres do 5 lat

74 KBPobierz

Nr 59

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Szczecinek nr XXVIII/230/2009 [...]

72 KBPobierz

Nr 60

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Szczecinek Nr XXVIII/231/2009 [...]

72 KBPobierz

Nr 61

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI/151/2012 [...]

72 KBPobierz

Nr 62

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI/152/2012 [...]

72 KBPobierz

Nr 63

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z załącznikiem

82 KBPobierz

Nr 64

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z załącznikiem

83 KBPobierz

Nr 65

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

79 KBPobierz

Nr 66

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

79 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 5 dotyczące w/w uchwały

78 KBPobierz

Nr 67

w sprawie zmian w WPF Gminy Szczecinek na lata 2015-2029 wraz z objaśnieniami

83 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

49 KBPobierz

załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

53 KBPobierz

Nr 68

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2014 RG Szczecinek w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

109 KBPobierz