Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 92

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 93

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 94

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Szczecineckiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Szczecinek

77 KBPobierz

Nr 95

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego progrmu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

78 KBPobierz

Nr 96

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek

61 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 6 do w/w uchwały

340 KBPobierz

Nr 97

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęcko

63 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 6 do w/w uchwały

342 KBPobierz

Nr 98

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

81 KBPobierz

Nr 99

w sprawie ustalenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [...]

82 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

104 KBPobierz

Nr 100

w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szczecinek

104 KBPobierz

Nr 101

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

77 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 dotyczące w/w uchwały

72 KBPobierz

Nr 102

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

78 KBPobierz

Nr 103

w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców dotyczącego zmiany obwodu Publicznego Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej

87 KBPobierz