Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 104

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 105

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 106

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Szczecineckiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Szczecinek

79 KBPobierz

Nr 107

w sprawie podziału sołectwa Marcelin

70 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

280 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

275 KBPobierz

Statut Sołectwa Marcelin

82 KBPobierz

załącznik do w/w statutu

277 KBPobierz

Statut Sołectwa Godzimierz

82 KBPobierz

załącznik do w/w statutu

273 KBPobierz

Nr 108

zmieniająca uchwałę Nr X/72/2003 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Szczecinek

75 KBPobierz

Nr 109

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/96/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

60 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

32 KBPobierz

Nr 110

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/97/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęcko

61 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

63 KBPobierz

Nr 111

zmieniająca uchwałę Nr IX/100/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szczecinek

74 KBPobierz

Nr 112

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Szczecinek za 2014 r

65 KBPobierz

Nr 113

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczecinek za 2014 rok

64 KBPobierz

Nr 114

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

74 KBPobierz