Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 115

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 116

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 117

w sprawie zbycia nieruchomości

74 KBPobierz

Nr 118

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 6 lat

75 KBPobierz

Nr 119

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXVI/352/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

65 KBPobierz

Nr 120

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek (wraz z załącznikami 1-2)

98 KBPobierz

Nr 121

w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4 w Jeleninie oraz nr 7 w Gwdzie Wielkiej (wraz z załącznikiem)

141 KBPobierz

Nr 122

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 123

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

77 KBPobierz

załącznik nr 1 w/w uchwały

37 KBPobierz

załącznik nr 2 w/w uchwały

59 KBPobierz

załącznik nr 3 w/w uchwały

39 KBPobierz

załącznik nr 4 w/w uchwały

38 KBPobierz

załącznik nr 5 w/w uchwały

30 KBPobierz

Nr 124

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2015-2029

83 KBPobierz

załącznik nr 1 w/w uchwały

55 KBPobierz

załącznik nr 2 w/w uchwały

39 KBPobierz

Nr 125

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczecinek

68 KBPobierz

Nr 126

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

81 KBPobierz

Nr 127

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

72 KBPobierz