Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 142

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 143

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 144

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

78 KBPobierz

załącznik z mapką do w/w uchwały

72 KBPobierz

Nr 145

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 146

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym [...]

75 KBPobierz

Nr 147

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy [...]

76 KBPobierz

Nr 148

w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę [...]

75 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały - Taryfy opłat

42 KBPobierz

Nr 149

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

77 KBPobierz

Nr 150

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej [...] wraz z załącznikami

131 KBPobierz

Nr 151

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, [...]

77 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

34 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

43 KBPobierz

Nr 152

w sprawie przystąpienia Gminy Szczecinek do Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego

74 KBPobierz

Nr 153

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok.

78 KBPobierz

załączniki od Nr 1 do Nr 5 w/w uchwały

100 KBPobierz

Nr 154

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2015-2029 wraz z objaśnieniami

87 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

38 KBPobierz

Nr 155

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora SP

33 KBPobierz