Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 175

w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"- (wraz z załącznikami 1 i 2 )

207 KBPobierz

Nr 176

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

77 KBPobierz

Nr 177

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 178

w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 752/5 i 814 obręb Gwda Wielka (ul. Pojezierze), do kategorii dróg gminnych-(wraz z załącznikiem nr 1)

1.9 MBPobierz

Nr 179

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczecinek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

81 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały-deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

47 KBPobierz

Nr 180

w sprawie zmian Uchwały Nr IV/27/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr VII/68/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 grudnia 2014 r. (wraz z załącznikiem)

111 KBPobierz

Nr 181

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

78 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 w/w uchwały

83 KBPobierz

Nr 182

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2015-2029

90 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

48 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

40 KBPobierz

Nr 183

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczecinek (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4 )

133 KBPobierz

Nr 184

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

92 KBPobierz