Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 185

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obrębu Wierzchowo

75 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

95 KBPobierz

Nr 186

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 187

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 188

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 189

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 190

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 191

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 192

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczecinek

76 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały (regulamin)

94 KBPobierz

Nr 193

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

86 KBPobierz

Nr 194

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/175/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego " Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

68 KBPobierz

Nr 195

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

78 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 5 w/w uchwały

82 KBPobierz

Nr 196

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2015-2029 (wraz z objaśnieniami)

81 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

48 KBPobierz

Nr 197

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r.,poz.1637 j.t.)

76 KBPobierz

Nr 198

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

75 KBPobierz