Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2016 r.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11

w sprawie powołania komisji opiniodawczej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12

w celu ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 14

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Szczecinek

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 15

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Szczecinek

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 16

w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Szczecinek

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17

uchylające Zarządzenie Nr 69/2010 r.z poźń.zm. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku oraz powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 38/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej (wyposażenia) w świetlicach wiejskich Gminy Szczecinek metodą spisu z natury

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego w związku z montażem urządzeń służących do świadczenia usług internetowych

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

95 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych

195 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

392 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

16.6 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży w Urzędzie Gminy Szczecinek dla osób bezrobotnych

246 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28

w sprawie powołania Zespołu do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Szczecinek na lata 2016-2024

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji tablic pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Szczecinek

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32

w sprawie powołania komisji przetargowej

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33

w sprawie powołania komisji przetargowej

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s świadczeń wychowawczych - 2 osób

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35

w sprawie powołania komisji przetargowej

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s księgowości budżetowej i płac

17.3 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38

w sprawie powołania komisji w sprawie "Realizacji ustaleń porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szczecinek i EcoTech Spółka z organiczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Wiślinie"

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych [...]

437 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym [...] do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczecinek [...]

349 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41

w sprawie powołania komisji przetargowej

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42

w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

48 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

23 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43

w sprawie określenie Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Szczecinek

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zabudowanej garażem położonej w miejscowości Skotniki, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

17.9 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem sal wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Szczecinek oraz zasad ich użyczania

82 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 marca 2016r.

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 marca 2016r.

73 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 marca 2016r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 marca 2016r.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46

w sprawie wypłacenia ekwiwalentu na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz komunalnych

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży przez pracowników

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia II-go przetargu na sprzedaż środków trwałych

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50

w sprawie powołania zespołu do aktualizacji Statutu Gminy Szczecinek

21 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52

w sprawie ustalenia ceny

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53

w sprawie ustalenia ceny

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego w związku z usytuowaniem kontenerów na odzież używaną i tekstylia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

15.7 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 1,2100 ha oznaczonej numerem 767 położonej w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56

w sprawie ustalenia ceny

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58

zmieniające zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

516 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

54 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży ceny nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Gminy Szczecinek

22 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Gminy Szczecinek

153 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb stawów w miejscowości Marcelin oraz zbiorników wodnych w miejscowościach Turowo i Wilcze Laski będących własnością Gminy Szczecinek

66 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb stawów w miejscowości Marcelin oraz zbiorników wodnych w miejscowościach Turowo i Wilcze Laski będących własnością Gminy Szczecinek

201 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65

w sprawie dokonania zmian zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gminy Szczecinek i jednostce budżetowej - Urząd Gminy Szczecinek

115 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Sitno

21 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67

w sprawie powierzenia Panu Jackowi Kurzajewskiemu czynności likwidatora jednostki organizacyjnej - Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek

39 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 04 maja 2016 r.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb stawów w miejscowości Marcelin oraz zbiorników wodnych w miejscowościach Turowo i Wilcze Laski będących własnością Gminy Szczecinek

72 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 68/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 4 maja 2016 r.

202 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla wykonania usługi pod nazwą: "Dowozy i odwozy uczniów do szkół na terenie Gminy Szczecinek oraz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku w roku szkolnym 2016/2017"

364 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla wykonania usługi pod nazwą: "Dowozy i odwozy uczniów do szkół na terenie Gminy Szczecinek oraz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku w roku szkolnym 2016/2017"

241 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70

w sprawie dokonania zmian zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gminy Szczecinek i jednostce budżetowej - Urząd Gminy Szczecinek

44 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na "Modernizację drogi gminnej - działki nr 431 i 18 w m. Turowo"

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na "Przebudowę ul.Pojezierze w m. Gwda Wielka"

17.6 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73

w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: "Wykonaniu usługi polegającej na usunięciu zadrzewień i zakrzaczeń z usunięciem karpiny na działce gminnej nr 15/23 obręb Turowo"

24 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Jelenino

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

23 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77

w sprawie powołania komisji przetargowej

423 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78

w sprwaie powołania komisji przetargowej

355 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

414 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80

w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wierzchowie wraz z załącznikiem

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81

w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchowie wraz z załącznikiem

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82

w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Gwdzie Wielkiej wraz z załącznikiem

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 83

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 7 czerwca 2016 r.

267 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84

w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

48 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik/regulamin do w/w Zarządzenia

92 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85

w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Turowie wraz z załącznikiem

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87

w sprawie określenia zasad obowiązujących przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty)

562 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gwdzie Wielkiej

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wierzchowie

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90

w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

44 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik/regulamin do w/w Zarządzenia

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 91

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchowie

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej przez gminę w ramach projektów: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (etap 2) metodą spisu z natury

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Turowie

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na : "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczecinek, etap V"

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

649 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98

w sprawie wprowadzenia instrukcji i wzoru sporządzania decyzji administracyjnych wydawanych w Urzędzie Gminy Szczecinek

306 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99

w sprawie powołania komisji przetargowej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 100

w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy w SP i PG w Wierzchowie [...]

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 101

w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy w SP i PG w Gwdzie Wielkiej [...]

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 102

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

336 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 104

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania polegającego na sprzedaży autobusów szkolnych stanowiących własność Gminy Szczecinek będących w dyspozycji podległych szkół

267 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

131 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

632 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108

w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych (...)

95 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 98/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji i wzoru sporządzania decyzji administracyjnych w Urzędzie Gminy Szczecinek

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 111

w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Szczecinek na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 112

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II postępowania przetargowego na sprzedaż autobusów szkolnych stanowiących własność Gminy Szczecinek będących w dyspozycji podległych szkół

270 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 113

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Szczecinek miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szczecinek

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 115

w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej"

23 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 116

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117

w sprawie powierzenia zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administacyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 119

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 120

w sprawie powołania komisji przetargowej

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 121

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Jackowi Kurzejewskiemu czynności likwidatora jednostki organizacyjnej - Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 122

w sprawie Rejestru Instrukcji Kultury Gminy Szczecinek oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem

147 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 123

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminy Szczecinek

131 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 124

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

105 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 125

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 126

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 127

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy Pani Joanny Lityńskiej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 128

w sprawie powołania komisji przetargowej

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 130

w sprawie ustalenia ceny

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 131

w sprawie ustalenia ceny

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 132

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 133

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 134

w sprawie ustalenia ceny

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 135

w sprawie ustalenia ceny

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 136

w sprawie powołania komisji dokonującej analizy i weryfikacji wniosków o udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych na współfinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 137

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż autobusów szkolnych stanowiących własność Gminy Szczecinek będących w dyspozycji podległych szkół

257 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 138

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczecinek oraz Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczecinek

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 139

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania "Strategii Rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2015 - 2025"

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 140

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 141

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 142

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

136 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 143

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016 - 2029

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 144

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

409 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 145

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku Urzędu Gminy przy ul. Pilskiej 3 w Szczecinku"

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 146

w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji w świetlicach wiejskich Gminy Szczecinek

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 147

w sprawie powołania komisji przetargowej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 149

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu" Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

538 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 150

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

166 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 151

w sprawie powołania komisji przetargowej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 152

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Jackowi Kurzajewskiemu czynności likwidatora jednostki organizacyjnej - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 153

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych (...)

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 154

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych (...)

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 156

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2017 rok

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 157

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2029 Gminy Szczecinek

15.6 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 158

w sprawie zmiany załącznia Nr 1 Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia normy zużycia paliwa

20 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 159

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...).

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 160

w sprawie odpisania kosztów inwestycji nie podjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 " Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 161

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

284 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 162

w sprawie wprowadzenia zasad scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Szczecinek, jej jednostkach i zakładzie budżetowym

288 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 163

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

57 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 6.12.2016 r.

261 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 6.12.2016 r.

198 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 163/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 6.12.2016 r.

160 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 164

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 165

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

505 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 166

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 167

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 168

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

44 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 169

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 170

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczyciel

23 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 171

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Szczecinek

613 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 172

w sprawie odpisania kosztów inwestycji nie podjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji konta 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

337 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 173

w sprawie ustalenia ceny

530 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 174

w sprawie ustalenia ceny

490 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 175

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

495 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 176

w sprawie ustalenia ceny

492 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 177

w sprawie ustalenia ceny

533 KBPobierzPodgląd pliku

nr 178

w sprawie ustalenia ceny

443 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 179

sprzedaży środków trwałych będących własnoscią Gminy Szczecinek oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych

69 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 180

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z buźetu Gminy Szczecinek dla samorządowej instytucji kultury

166 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 181

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 r.

209 KBPobierzPodgląd pliku