Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 203

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 204

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 205

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

79 KBPobierz

Nr 206

w sprawie nabycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 207

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu gruntów na okres do 25 lat

73 KBPobierz

Nr 208

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 209

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek

106 KBPobierz

Nr 210

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczecinek

91 KBPobierz

Nr 211

w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce

79 KBPobierz

Nr 212

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Turowie (wraz z załącznikiem do w/w uchwały)

333 KBPobierz

Nr 214

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (wraz z załącznikiem do w/w uchwały)

222 KBPobierz

Nr 215

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok (wraz z załącznikami 1 i 2 do w/w uchwały)

318 KBPobierz

Nr 216

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

83 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

39 KBPobierz

Nr 217

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa obiektu inżynierskiego o JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej Nr 1284Z Mosina-Szczecinek wraz z drogą dojazdową".

78 KBPobierz

Nr 218

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej

68 KBPobierz