Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 219

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bobolice nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Szczecinek

81 KBPobierz

Nr 220

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 221

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 222

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

92 KBPobierz

Nr 223

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek

96 KBPobierz

Nr 224

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek

99 KBPobierz

Nr 225

zmieniająca Uchwałę Nr V/35/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczecinek

77 KBPobierz

Nr 226

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2015-2025

74 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

3.4 MBPobierz

Nr 227

w sprawie podziału sołectwa Żółtnica (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4)

1.5 MBPobierz

Nr 228

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

529 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 do w/w uchwały

80 KBPobierz

Nr 229

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

69 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

50 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

39 KBPobierz

Nr 230

w sprawie przyjęcia " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Szczecinek"

73 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

4.8 MBPobierz

Nr 231

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczecinek na 2016 rok

76 KBPobierz