Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 232

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek

77 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

129 KBPobierz

Nr 233

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 234

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 235

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 236

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

66 KBPobierz

Nr 237

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Żółtnica i Sołectwie Omulna

79 KBPobierz

Nr 238

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Szczecinek

83 KBPobierz

Nr 239

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

80 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 do w/w uchwały

64 KBPobierz

Nr 240

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

86 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

56 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

38 KBPobierz

Nr 241

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej

68 KBPobierz