Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 270

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

77 KBPobierz

Nr 271

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 6 lat

77 KBPobierz

Nr 272

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości na czas oznaczony do 6 lat

75 KBPobierz

Nr 273

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek ( wraz z załącznikiem do uchwały)

207 KBPobierz

Nr 274

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek ( wraz z załącznikiem do uchwały)

647 KBPobierz

Nr 275

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczecinek

175 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

162 KBPobierz

Nr 276

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczecinek za pierwsze półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

181 KBPobierz

Nr 277

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

186 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 5 do w/w uchwały

61 KBPobierz

Nr 278

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

186 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

197 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

21 KBPobierz

Nr 279

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

179 KBPobierz

Nr 280

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 281

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 282

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

78 KBPobierz

Nr 283

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 6 lat

77 KBPobierz

Nr 284

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 285

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 286

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 287

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Szczecinek za 2015 r.

162 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

1.1 MBPobierz

Nr 288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2015 rok

166 KBPobierz

Nr 289

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

75 KBPobierz