Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 333

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczecinek (wraz z załącznikiem do uchwały-Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczecinek)

194 KBPobierz

Nr 334

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowm obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów

188 KBPobierz

Nr 335

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczecinek na 2016 rok

170 KBPobierz

Nr 336

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

187 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 6 do w/w uchwały

128 KBPobierz

Nr 337

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

187 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

1.0 MBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

52 KBPobierz

Nr 338

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

177 KBPobierz