Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 339

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

76 KBPobierz

Nr 340

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

82 KBPobierz

Nr 341

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

226 KBPobierz

Nr 342

w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"( wraz z załącznikami do w/w uchwały)

459 KBPobierz

Nr 343

w sprawie uchwalenia " Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na lata 2017-2019"

144 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

317 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

237 KBPobierz

Nr 344

w sprawie rozszerzenia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek

175 KBPobierz

Nr 345

w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek

177 KBPobierz

Nr 346

w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek

174 KBPobierz

Nr 347

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2016 rok

77 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 do w/w uchwały

348 KBPobierz

Nr 348

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

87 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

706 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

53 KBPobierz