Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 349

w sprawie rozszerzenia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek

178 KBPobierz

Nr 350

w sprawie rozszerzenia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek

178 KBPobierz

Nr 351

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

180 KBPobierz

Nr 352

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

175 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

412 KBPobierz

Nr 353

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2017

187 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 14 do w/w uchwały

1.3 MBPobierz

Nr 354

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

237 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

315 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

271 KBPobierz