Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie standardów zatrudnienia pracowników obsługi w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczecinek

43 KBPobierz

Nr 2

w sprawie ustalenia ceny

29 KBPobierz

Nr 3

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

37 KBPobierz

Nr 4

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

37 KBPobierz

Nr 5

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 178/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny

24 KBPobierz

Nr 6

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia II-go przetargu na sprzedaż środków trwałych

68 KBPobierz

Nr 7

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 173/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny

21 KBPobierz

Nr 8

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 174/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny

21 KBPobierz

Nr 9

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2017 r.

1.0 MBPobierz

Nr 10

w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług w Ochotniczej Straży Pożarnej

25 KBPobierz

Nr 11

w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw

556 KBPobierz

Nr 12

w sprawie powołania komisji przetargowej

35 KBPobierz

Nr 13

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

1.6 MBPobierz

Nr 14

w sprawie powołania komisji przetargowej

35 KBPobierz

Nr 15

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 16

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia III-go przetargu na sprzedaż środków trwałych

35 KBPobierz

Nr 17

w sprawie powołania Komisji kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji w Punktach Konsultacyjnych dla osób uzależninych od alkoholu oraz współuzależnionych Gminy Szczecinek

19.6 KBPobierz

Nr 18

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Szczecinek w ramach "Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych - 2017"

21 KBPobierz

Nr 19

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

107 KBPobierz

Nr 20

w sprawie powołania komisji przetargowej

28 KBPobierz

Nr 21

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierz

Nr 22

w sprawie ustalenia ceny

483 KBPobierz

Nr 23

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

32 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2017

772 KBPobierz

Nr 24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie aktywiazcji społecznej mieszkańców Gminy Szczecinek

35 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2017

792 KBPobierz

Nr 25

w sprawie ustalenia ceny

35 KBPobierz

Nr 26

w sprawie ustalenia ceny

35 KBPobierz

Nr 27

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

36 KBPobierz

Nr 28

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

44 KBPobierz

Nr 29

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

41 KBPobierz

Nr 30

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

43 KBPobierz

Nr 31

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

43 KBPobierz

Nr 32

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

51 KBPobierz

Nr 33

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

33 KBPobierz

Nr 34

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

42 KBPobierz

Nr 35

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny

29 KBPobierz

Nr 36

w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenie, na które dofinansowanie jest przyznawane

74 KBPobierz

Nr 37

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Szczecinek oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczecinek

225 KBPobierz

Nr 38

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierz

Nr 39

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierz

Nr 40

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

70 KBPobierz

Nr 41

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z normatywnym wyposażeniem dla OSP Gwda Wielka"

24 KBPobierz

Nr 42

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę narybku jesiennego szczupaka w ilości 2.800 kg na teren obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo na rzece Gwda - Nr 1a"

25 KBPobierz

Nr 43

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na " Dostawę narybku węgorza wstępującego/podchowanego 5g/szt. o łącznej ilości 904 kg na teren obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo na rzecze Gwda - Nr 1a"

26 KBPobierz

Nr 44

dotyczące powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

468 KBPobierz

Nr 45

dotyczące powołania komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert

533 KBPobierz

Nr 46

w sprawie powołania Zespołu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

18.6 KBPobierz

Nr 47

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojnowo"

21 KBPobierz

Nr 48

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

27 KBPobierz

Nr 49

w sprawie powołania komisji przetargowej

35 KBPobierz

Nr 50

w sprawie procedury ewakuacji prcowników, interesantów oraz mienia Urzędu Gminy Szczecinek

167 KBPobierz

Nr 51

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

233 KBPobierz

Nr 52

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 53

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 54

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji

18.3 KBPobierz

Nr 55

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

355 KBPobierz

Nr 56

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

508 KBPobierz

Nr 57

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

516 KBPobierz

Nr 58

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

518 KBPobierz

Nr 59

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 1,2100 ha oznaczonej numerem 767 położonej w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

27 KBPobierz

Nr 60

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

292 KBPobierz

Nr 61

w sprawie przeprowadzenia kontroli

23 KBPobierz

Nr 62

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup używanego, średniego samochodu ratunkowo - gaśniczego z normatywnym wyposażeniem dla OSP Wierzchowo"

24 KBPobierz

Nr 63

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację drogi gminnej w m. Parsęcko"

24 KBPobierz

Nr 64

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb, stawów w miejscowości Marcelin oraz zbiorników wodnych w miejscowościach Turowo i Wilcze Laski

34 KBPobierz

Nr 65

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 83/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. dot. zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

24 KBPobierz

Nr 66

w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

308 KBPobierz

Nr 67

w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

308 KBPobierz

Nr 68

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

578 KBPobierz

Nr 69

w sprawie ustalenia ceny

496 KBPobierz

Nr 70

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

237 KBPobierz

Nr 71

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 83/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. dot. zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

21 KBPobierz

Nr 72

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 13/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

19.9 KBPobierz

Nr 73

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Szczecinek dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Szczecinku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczecinek

70 KBPobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczecinek Nr 73/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

153 KBPobierz

Nr 74

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s oświaty

17.1 KBPobierz

Nr 75

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb stawów w miejscowości Marcelin oraz zbiorników wodnych w miejscowościach Turowo i Wilcze Laski

540 KBPobierz

Nr 76

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 77

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

530 KBPobierz

Nr 78

w sprawie ustalenia ceny

491 KBPobierz

Nr 79

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

561 KBPobierz

Nr 80

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 81

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s księgowości wymiarowej

18.0 KBPobierz

Nr 82

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

28 KBPobierz

Nr 83

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

166 KBPobierz

Nr 84

zmieniające Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

16.2 KBPobierz

Nr 85

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

152 KBPobierz

Nr 86

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 marca 2016 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem sal wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Szczecinek oraz zasad ich użyczania

30 KBPobierz

Nr 87

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi Marcelin - Godzimierz"

21 KBPobierz

Nr 88

zmieniające Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Szczecinek (...)

32 KBPobierz

Nr 89

zmieniające Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

14.9 KBPobierz

Nr 90

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

37 KBPobierz

Nr 91

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej przez gminę w ramach projektu (...)

25 KBPobierz

Nr 92

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów

298 KBPobierz

Nr 93

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina"

21 KBPobierz

Nr 94

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę zaplecza bioska sportowego w m. Żółtnica"

21 KBPobierz

Nr 95

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie"

23 KBPobierz

Nr 96

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

41 KBPobierz

Nr 98

w sprawie ustalenia minimalnego okresu dzierżawy

14.7 KBPobierz

Nr 99

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczecinek

21 KBPobierz

Nr 100

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie

21 KBPobierz

Nr 101

w sprawie wykazu osób wyznaczonych do zamieszczania treści na stronach internetowych oraz odbierania korespondencji elektronicznej

26 KBPobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 21.06.2017 r.

76 KBPobierz

Nr 102

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzednicze d/s księgowości wymiarowej

264 KBPobierz

Nr 103

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Renowację stawu retencyjnego w miejscowości Turowo"

22 KBPobierz

Nr 104

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

345 KBPobierz

Nr 105

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

40 KBPobierz

Nr 106

w sprawie ustalenia ceny

33 KBPobierz

Nr 107

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

33 KBPobierz

Nr 108

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zarządzanie projektem (...)

25 KBPobierz

Nr 109

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Spore

21 KBPobierz

Nr 110

zmieniające Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

15.8 KBPobierz

Nr 111

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Godzimierz"

22 KBPobierz

Nr 112

w sprawie ustalenia ceny

542 KBPobierz

Nr 113

w sprawie ustalenia ceny

494 KBPobierz

Nr 114

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek w 2017 r.

124 KBPobierz

Nr 115

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

357 KBPobierz

Nr 116

w sprawie powołania komisji przetargowej

29 KBPobierz

Nr 117

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania sieci".

22 KBPobierz

Nr 118

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Kompleksową głęboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej - świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo"

24 KBPobierz

Nr 119

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu na I półrocze 2017 roku.

49 KBPobierz

Nr 120

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę z montażem systemowego ogrodzenia panelowego (...)

26 KBPobierz

Nr 121

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018

78 KBPobierz

Nr 122

w sprawie ustalenia ceny

35 KBPobierz

Nr 123

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 124

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 125

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę części pomieszczeń Zespołu Szkół w Gwdzie Wielkiej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy"

27 KBPobierz

Nr 126

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie stadium wykonalności dla realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Szczecinek

22 KBPobierz

Nr 127

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

127 KBPobierz

Nr 128

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek w 2017 r.

28 KBPobierz

Nr 129

w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały XLV/464/2017 Rady Gminy Szczecinek (...)

28 KBPobierz

Nr 130

w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XLV/465/2017 Rady Gminy Szczecinek (...)

28 KBPobierz

Nr 131

w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XLV/466/2017 Rady Gminy Szczecinek (...)

30 KBPobierz

Nr 132

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia kasacji sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP Gminy Szczecinek

36 KBPobierz

Nr 133

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy Pani Dagmary Kalinowskiej

33 KBPobierz

Nr 134

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 163/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

21 KBPobierz

Nr 135

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa pomostu pływającego" - realizacja zadania w ramach zadania inwestycyjnego " Zagospodarowanie brzegu jeziora Wierzchowo - zakup pomostu pływającego"

25 KBPobierz

Nr 136

w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczecinek na lata 2017-2023

672 KBPobierz

Nr 137

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek"

23 KBPobierz

Nr 138

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 139

w sprawie rokowań

40 KBPobierz

Nr 140

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

40 KBPobierz

Nr 141

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

43 KBPobierz

Nr 142

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

20 KBPobierz

Nr 143

w sprawie rokowań

42 KBPobierz

Nr 144

zmieniające Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (...)

43 KBPobierz

Nr 145

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

27 KBPobierz

Nr 146

w sprawie zmiany wysokości udziałów nieruchomości i ustalenia dopłaty wynikającej ze zmiany

497 KBPobierz

Nr 147

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017 - 2029

40 KBPobierz

Nr 148

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 149

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Kusowo w związku z podziałem Sołectwa

90 KBPobierz

Nr 150

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę wyposażenia do szkół z terenu Gminy Szczecinek"

22 KBPobierz

Nr 151

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Gwda Wielka"

23 KBPobierz

Nr 152

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku

286 KBPobierz

Nr 153

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 154

w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji w salach i świetlicach wiejskich, sołectwach, zespołach śpiewaczych oraz pozostałego wyposażenia znajdującego się na terenie Gminy Szczecinek

21 KBPobierz

Nr 155

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

286 KBPobierz

Nr 156

w sprawie przeprowadzenia pełnej, okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Szczecinek

141 KBPobierz

Nr 157

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczecinek w 2018 roku"

25 KBPobierz

Nr 158

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny "Strategii Rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2015-2025"

18.9 KBPobierz

Nr 159

w sprawie powołania komisji przetargowej

349 KBPobierz

Nr 160

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi [...]

92 KBPobierz

Nr 161

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

126 KBPobierz

Nr 162

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2018 rok

19.0 KBPobierz

Nr 163

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 Gminy Szczecinek

16.0 KBPobierz

Nr 164

w sprawie wzorów dokumentów do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

205 KBPobierz

Nr 165

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s gospodarki odpadami

278 KBPobierz

Nr 166

w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczecinek

25 KBPobierz

Nr 167

w sprawie powołania komisji przetargowej

24 KBPobierz

Nr 168

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s geodezji

257 KBPobierz

Nr 169

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s rozliczeń VAT

263 KBPobierz

Nr 170

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

386 KBPobierz

Nr 171

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Gminy

26 KBPobierz

Nr 172

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Gminy

26 KBPobierz

Nr 173

w sprawie powołania komisji opiniodawczej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych

24 KBPobierz

Nr 174

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

89 KBPobierz

Nr 175

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przeprowadzenie wsparcia szkoleniowego"

21 KBPobierz

Nr 176

w sprawie powołania komisji opiniodawczej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczonych i lokali socjalnych

25 KBPobierz

Nr 177

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

91 KBPobierz

Nr 178

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 r.

22 KBPobierz

Nr 179

w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia Nr 63/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Szczecinek

71 KBPobierz

Nr 180

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników zakładów budżetowych - gminnych jednostek organiazcyjnych

28 KBPobierz

Nr 181

zmieniające Zarządzenie Nr 162/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 01 grudnia 2016 [...]

43 KBPobierz