Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2010r.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy za okres od 1.11.2009r. do 31.10.2010r.

Gmina Szczecinek posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1.422 ha,
które nabyła:
       
1. grunty nadane decyzjami Wojewody:
- z mocy prawa         - 340 ha,
- na wniosek gminy                 - 471 ha,
- drogi gminne             - 480 ha,
2. grunty nabyte aktami notarialnymi - 131 ha.
       
Przeznaczenie gruntów mienia gminy o pow. 1422 ha przedstawia się następująco:
- grunty rolne stanowią  powierzchnię 468 ha, 
- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne  stanowią powierzchnię  230 ha,
- tereny przeznaczone na cele letniskowe wraz z działkami letniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 33 ha,  
- drogi  stanowią 480 ha,
- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 63 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 106 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci
w m. Szczecinek, grunty przeznaczone na eksploatację kopalin kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- lasy znajdują się na powierzchni 24 ha, swoim obszarem obejmują 22 działki geodezyjne
   z czego 3 działki na całej powierzchni,
- cmentarze komunalne stanowią 18 ha.  
Zagospodarowanie mienia gminy przestawia się następująco:
- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 36 działek o łącznej powierzchni ponad 26 ha,
- w użytkowaniu wieczystym jest 66 działek o łącznej powierzchni ponad 19 ha,
- umowy dzierżawy zawarte są na 81 działek o łącznej powierzchni ponad 450 ha.

  W zasobie mienia Gminy Szczecinek na dzień 31.10.2010r. znajdują się następujące budynki i lokale:
- 72 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 4.242 m2 ,
- 97 budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej 3.506,74 m2,
- 10 budynków szkół, w których mieści się 8 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12670 m2,
- 19 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.682 m2,
- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 234 m2,
- 4 lokale handlowe o powierzchni 372 m2, 
- 30 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 2.130 m2 z czego 19 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długości 160.800 mb,      
- 6 budynków remiz strażackich,
- 3 oczyszczalnie ścieków i 17 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 28.300 mb.
       
 W okresie od  30 października 2009 do 31 października 2010 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 14 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:
- 6 uchwał na zbycie nieruchomości, w tym 1 na odpłatne zbycie przez Gminę Szczecinek na rzecz Miasta Szczecinek prawa własności nieruchomości położonych w Szczecinku
- 2 uchwały na nabycie nieruchomości,
- 3 uchwały zmieniające uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, w tym 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/298/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.02.2010r. o wyrażeniu zgody na odpłatne zbycie przez Gminę Szczecinek na rzecz Miasta Szczecinek prawa własności nieruchomości położonych w Szczecinku,
- 1 uchwała na przekazanie nieruchomości,
- 1 uchwałę na ustanowienie służebności,
- 1 uchwałę na wynajem lokalu użytkowego.

Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętych uchwał zezwoliła na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
- nieruchomości niezabudowanych położonych w obr. Nowe Gonne oznaczonych numerami działek: 92/3 o pow. 0,2741 ha, i dz. nr 92/2  o pow. 0,2715 ha wraz z udziałem do 1/2  części w dz. nr 92/4
o pow. 0,0733 ha – 2 działki.
-  nieruchomości niezabudowanej położonych w obr. Spore oznaczonej  numerem działki 6 o pow. 0,1800 ha– 1 działka,
- nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym położonej w miejscowości Turowo dz. 23/4 o pow. 0,1362 ha   – 1 działka  uw,
- nieruchomości zabudowanej – lokalem mieszkalnym i pomieszczeniami gospodarczymi na działce gruntu oznaczonej nr  61/9 o powierzchni 0,1091 ha w miejscowości Wilcze Laski.
 
Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętych uchwał zezwoliła na nabycie następujących nieruchomości niezabudowanych:
- dz. nr 341/9 o pow. 0,0146 ha położona w m. Turowo, obręb ewidencyjny Turowo
- dz. nr 695/19 o pow. 0,0058 ha położona w m. Omulna, obręb ewidencyjny Żółtnica
- dz. nr 689/11 o pow. 0,0123 ha położona w m. Omulna, obręb ewidencyjny Żółtnica
   łącznie – 3 działki.
- udziałów w działce niezabudowanej nr 216/7 o pow. 0,2723 ha położonej w m. Godzimierz obręb ewidencyjny Marcelin.

Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętych uchwały zezwoliła na oddanie w najem na okres 20 lat  lokal użytkowy o pow. 75,20 m² położony na dz. nr. 272 w m. Wierzchowo w budynku nr 65.

Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętej uchwały zezwoliła na nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony świetlicy położonej na działce gruntu 2/46 w m. Świątki

Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętych uchwał ustanowiła służebność drogową
na dz. nr. 21/6 o pow. 0,1012 ha położonej w m. Trzesieka dla każdorazowego właściciela
dz. nr 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5.

Rada Gminy w drodze podjętych uchwał wyraziła zgodę na:
- odpłatne zbycie w drodze porozumienia przez Gminę Szczecinek na rzecz Miasta Szczecinek prawa własności następujących nieruchomości położonych w Szczecinku:
1. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/106 o pow. 1,1719 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
2. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/3 o pow. 0,3800 ha w obr. 28- droga wewnętrzna
3. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246 o pow. 0,1600 ha w obr. 28 – droga publiczna
4. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 247 o pow. 2,5000 ha w obr. 28 – droga publiczna
5. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 121 o pow. 0,0131 ha w obr. 28 – świetlica;
- nieodpłatne zbycie w drodze porozumienia przez Gminę Szczecinek na rzecz Miasta Szczecinek prawa własności następujących nieruchomości położonych w Szczecinku:
1. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/7 o pow. 0,0893 ha w obr. 27 – droga wewnętrzna
2. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/2 o pow. 0,4400 ha w obr. 27 – droga wewnętrzna
3. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13 o pow. 0,3600 ha w obr. 27 – droga wewnętrzna
4. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 17 o pow. 0,1900 ha w obr. 27 – droga wewnętrzna
5. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 213 o pow. 0,2200 ha w obr. 27 – droga wewnętrzna
6. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214 o pow. 0,2000 ha w obr. 27 – droga wewnętrzna
7. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 215 o pow. 0,0400 ha w obr. 27 – droga wewnętrzna
8. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 217 o pow. 0,1476 ha w obr. 27 – droga wewnętrzna
9. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/8 o pow. 1,1060 ha w obr. 27 –  zieleń gminna
10. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/5 o pow. 0,2151 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
11. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/5 o pow. 0,1000 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
12. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/6 o pow. 0,1012 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
13. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/7 o pow. 0,0273 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
14. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24/6 o pow. 0,0243 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
15. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/15 o pow. 0,4838 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
16. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 48/10 o pow. 0,2312 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
17. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 48/22 o pow. 0,0262 ha w obr.28 – droga wewnętrzna
18. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/59 o pow. 0,3700 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
19. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/82 o pow. 0,0100 ha w obr. 28 – przeznaczona na drogę
20. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/83 o pow. 0,0100 ha w obr. 28 - przeznaczona na drogę
21. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/84 o pow. 0,0100 ha w obr. 28 - przeznaczona na drogę
22. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/85 o pow. 0,0100 ha w obr. 28 - przeznaczona na drogę
23. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/86 o pow. 0,0100 ha w obr. 28 - przeznaczona na drogę
24. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/87 o pow. 0,0100 ha w obr. 28 - przeznaczona na drogę
25. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/88 o pow. 0,0100 ha w obr. 28 - przeznaczona na drogę
26. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/101 o pow. 0,0061 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
27. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 88/2 o pow. 0,1300 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
28. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 88/7 o pow. 0,0648 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
29. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110 o pow. 0,0800 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
30. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 111/1 o pow. 0,5100 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
31. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 111/7 o pow. 0,4449 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
32. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/8 o pow. 0,0035 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
33. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/9 o pow. 0,0551 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
34. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114 o pow. 0,3800 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
35. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 138/9 o pow. 0,0400 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
36. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 227 o pow. 2,3200 ha w obr. 28 – droga publiczna
37. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 229 o pow. 0,4800 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
38. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/1 o pow. 0,7000 ha w obr. 28 – droga publiczna
39. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/6 o pow. 0,0250 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
40. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 231/1 o pow. 0,0600 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
41. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 232 o pow. 0,1200 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
42. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 233/1 o pow. 0,0800 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
43. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 233/2 o pow. 0,2500 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
44. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/1 o pow. 0,2800 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
45. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/2 o pow. 0,3200 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
46. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 238 o pow. 0,2100 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
47. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 239 o pow. 0,4600 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
48. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 240 o pow. 0,1000 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
49. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 243 o pow. 0,0300 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
50. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 244 o pow. 0,5600 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
51. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 245 o pow. 0,0500 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
52. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 248 o pow. 0,2100 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
53. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 249/1 o pow. 0,3000 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
54. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250 o pow. 0,6200 ha w obr. 28 – droga publiczna
55. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 253 o pow. 0,0900 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
56. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 254/1 o pow. 0,1100 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
57. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 257 o pow. 0,1800 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
58. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 279 o pow. 0,0400 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
59. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 312 o pow. 0,0300 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
60. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 314 o pow. 0,4800 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
61. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 316 o pow. 0,1700 ha w obr. 28 – droga wewnętrzna
62. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/43 o pow. 0,9300 ha w obr. 28 - boisko
63. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/46 o pow. 0,2500 ha w obr. 28 – w części przeznaczonej pod drogę i tereny zieleni
64. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/105 o pow. 0,2261 ha w obr. 28 – w części przeznaczonej pod teren zieleni
65. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 119 o pow. 0,900 ha w obr. 28  - cmentarz.
 
          Od 1 listopada 2009r. do 31 października 2010r. gmina sprzedała niżej wymienione nieruchomości:
- nieruchomość zabudowaną dz. nr 24/5 o pow. 0,2721 ha  położoną w miejscowości Kwakowo na rzecz najemcy,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 24/4 o pow. 0,1610 ha położoną w Trzesiece,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 23/1 o pow. 0,1605 ha położoną w Trzesiece,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 24/1 o pow. 0,1709 ha położoną w Trzesiece (obręb 0028, m. Szczecinek),
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 119/6 o pow. 0,2311 ha położoną w Sitnie,
- nieruchomość lokalową wraz z udziałami w działce gruntu dz. nr 147/1 o pow. 0,0287 ha  położoną w miejscowości Dalęcino na rzecz najemcy.

 Gmina Szczecinek w okresie objętym niniejszą informacja przekazała nieodpłatnie na rzecz Miasta Szczecinek następujące nieruchomości:
- położone w obrębie 0027 - 2/7 o pow. 0,0893 ha, 12/2 o pow. 0,4400 ha, 13 o pow. 0,3600 ha, 17 o pow. 0,1900 ha, 213 o pow. 0,2200 ha, 214 o pow. 0,2000 ha, 215 o pow. 0,0400 ha, 217 o pow. 0,1476 ha, 2/8 o pow. 1,1060 ha;
- położone w obrębie 0028 - 5/5 o pow. 0,2151 ha, 16/5 o pow. 0,1000 ha, 21/6 o pow. 0,1012 ha, 21/7
o pow. 0,0273 ha,  24/6 o pow. 0,0243 ha, 47/15 o pow. 0,4838 ha, 48/10 o pow. 0,2312 ha, 48/22
o pow. 0,0262 ha, 77/59 o pow. 0,3700 ha, 77/82 o pow. 0,0100 ha, 77/83
o pow. 0,0100 ha, 77/84 o pow. 0,0100 ha, 77/85 o pow. 0,0100 ha, 77/86 o pow. 0,0100 ha, 77/87
o pow. 0,0100 ha, 77/88 o pow. 0,0100 ha, 77/101 o pow. 0,0061 ha, 88/2 o pow. 0,1300 ha, 88/7
o pow. 0,0648 ha, 111/1 o pow. 0,5100 ha, 111/7 o pow. 0,4449 ha, 112/8
o pow. 0,0035 ha, 112/9 o pow. 0,0551 ha, 114 o pow. 0,3800 ha, 138/9 o pow. 0,0400 ha, 227 o pow. 2,3200 ha, 229 o pow. 0,4800 ha, 230/1 o pow. 0,7000 ha, 230/6 o pow. 0,0250 ha, 231/1 o pow. 0,0600 ha, 232 o pow. 0,1200 ha, 233/1 o pow. 0,0800 ha, 233/2 o pow. 0,2500 ha, 234/1 o pow. 0,2800 ha, 234/2 o pow. 0,3200 ha, 238 o pow. 0,2100 ha, 239 o pow. 0,4600 ha, 240 o pow. 0,1000 ha, 243 o pow. 0,0300 ha, 244 o pow. 0,5600 ha, 245 o pow. 0,0500 ha, 248 o pow. 0,2100 ha, 249/1
o pow. 0,3000 ha, 250 o pow. 0,6200 ha, 253 o pow. 0,0900 ha, 254/1 o pow. 0,1100 ha, 257 o pow. 0,1800 ha, 279 o pow. 0,0400 ha, 312 o pow. 0,0300 ha, 314 o pow. 0,4800 ha, 316 o pow. 0,1700 ha, 77/43 o pow. 0,9300 ha.    (Wartość księgową w/w określono na kwotę 68.409,35 zł).

 W okresie objętym sprawozdaniem doszło do uwłaszczenia 2 działek:
- dz. 103/2 o pow. 0,5200 ha położona w obrębie Drężno,
- dz. 207/2 o pow. 0,1500 ha położona w obrębie Żółtnica.

 Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:
- za najem i dzierżawę nieruchomości – 184.500 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 205.670 zł (wraz z podatkiem VAT),
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 42.450,17 zł.

 W najbliższym okresie przejęte zostaną nieruchomości od:
- ANR - dz. nr 341/9 o pow. 0,0146 ha położona w m. Turowo, obręb ewidencyjny Turowo,
- ANR - dz. nr 695/19 o pow. 0,0058 ha położona w m. Omulna, obręb ewidencyjny Żółtnica,
- ANR - dz. nr 689/11 o pow. 0,0123 ha położona w m. Omulna, obręb ewidencyjny Żółtnica,
- ANR – dz. nr 19/19 (po wydzieleniu części pod drogę) położona w m. Skotniki, obręb ewidencyjny Dalęcino,
- osoby fizycznej – udziały w działce niezabudowanej nr 216/7 o pow. 0,2723 ha położonej
w m. Godzimierz, obręb ewidencyjny Marcelin.

 Do końca miesiąca października 2011r. planowana jest sprzedaż działek budowlanych
o łącznej powierzchni około 1 ha, letniskowych o łącznej powierzchni około 0,5 ha oraz lokalu mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi położonymi na działce o pow. 0,1091 ha.

  
Szczecinek, dnia 10 listopada 2010r.

  Sporządziła Katarzyna Sochacka