Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2011r.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy za okres od 1.11.2010r. do 31.10.2011r.


 Gmina Szczecinek posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1.312,7797 ha, w skład których wchodzi 2010 działek geodezyjnych. Przeznaczenie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:
- grunty rolne stanowią  powierzchnię 411,1 ha, 
- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne  stanowią powierzchnię  194,7 ha,
- tereny przeznaczone na cele letniskowe wraz z działkami letniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 32,7 ha,  
- drogi  stanowią 476,7 ha,
- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 63,6 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 93,3 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci w m. Szczecinek, grunty przeznaczone na eksploatację kopalin kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- lasy znajdują się na powierzchni 23,9 ha, swoim obszarem obejmują 22 działki geodezyjne    z czego 3 działki na całej powierzchni,
- cmentarze komunalne stanowią 16,8 ha.  
Zagospodarowanie mienia gminy przestawia się następująco:
- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 39 działek o łącznej powierzchni ponad 21 ha,
- w użytkowaniu wieczystym jest 64 działek o łącznej powierzchni ponad 9 ha,
- umowy dzierżawy zawarte są na 83 działek o łącznej powierzchni ponad 415 ha.

  W zasobie mienia Gminy Szczecinek na dzień 31.10.2011r. znajdują się następujące budynki i lokale:
- 72 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 4.172 m2 ,
- 96 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 3.058 m2,
- 10 budynków szkół, w których mieści się 8 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12670 m2,
- 17 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.171 m2,
- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 234 m2,
- 4 lokale handlowe o powierzchni 372 m2, 
- 30 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 2.130 m2 z czego 19 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długości 168.067 mb,      
- 6 budynków remiz strażackich,
- 3 oczyszczalnie ścieków i 17 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 48.694 mb.
       
 W okresie od  01 listopada 2010 do 31 października 2011 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 23 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:
- 10 uchwał na zbycie nieruchomości,
- 3 uchwały na nabycie nieruchomości,
- 3 uchwały na wydzierżawienie nieruchomości,
- 3 uchwały na oddanie w użyczenie,
- 4 uchwały dotyczące gospodarowania mieniem gminy.

 Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętych uchwał zezwoliła na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/8 o pow. 0,1182 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/9 o pow. 0,1253 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/10 o pow. 0,1025 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/11 o pow. 0,1025 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/12 o pow. 0,1838 ha, wraz z udziałem do 1/6 części
w działce nr 765/15 o pow. 0,1124 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/13 o pow. 0,1366 ha, wraz z udziałem do 1/6 części
w działce nr 765/15 o pow. 0,1124 ha ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/14 o pow. 0,1303 ha, wraz z udziałem do 1/6 części
w działce nr 765/15 o pow. 0,1124 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/18 o pow. 0,1419 ha, wraz z udziałem do 1/6 części
w działce nr 765/15 o pow. 0,1124 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/19 o pow. 0,1418 ha, wraz z udziałem do 1/6 części
w działce nr 765/15 o pow. 0,1124 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 765/20 o pow. 0,1413 ha, wraz z udziałem do 1/6 części
w działce nr 765/15 o pow. 0,1124 ha położona w m. Gwda Wielka,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 90/9 o pow. 0,1063 ha położona w m. Spore,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 90/8 o pow. 0,1077 ha położona w m. Spore,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 90/4 o pow. 0,1171 ha wraz z udziałem do 1/3 części
w działce nr 90/7 o pow. 0,0237 ha położona w m. Spore,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 65/7 o pow. 0,2408 ha położona w m. Dziki,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 65/6 o pow. 0,2275 ha położona w m. Dziki,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 170 o pow. 0,2244 ha położona w m. Dziki,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 169 o pow. 0,2254 ha położona w m. Dziki,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 90/3 położona w obr. Spore, na poprawę warunków zagospodarowania przestrzennego - bezprzetargowo,
- zabudowana oznaczona numerem działki 58/21 na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, położona w obr. Stare Wierzchowo,
- zabudowana oznaczona numerem działki 236/7 na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, położona w obr. Turowo,
- zabudowana oznaczona numerem działki 51/9 na rzecz obecnego użytkownika wieczystego położona w obr. Nowe Gonne,
- zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona numerem działki 150/1 o pow. 0,1356 ha położona w m. Gwda Mała,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 747/1 położona w obr. Parsęcko, bezprzetargowo na rzecz ENERGA OPERATOR S.A.,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 338/2 o pow. 0,1661 ha położona w m. Wilcze Laski,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 93/3 o pow. 0,1934 ha położona w m. Wilcze Laski,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 93/4 o pow. 0,2231 ha położona w m. Wilcze Laski,
- niezabudowana oznaczona numerem działki 93/5 o pow. 0,2336 ha położona w m. Wilcze Laski.
     
 Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętej uchwały zezwoliła na nabycie nieruchomości oznaczonych numerami działek:
- 135/11 (Park wiejski wpisany do rejestru zabytków)położonej w obr. Gałowo,
- 665/8 (Park wiejski wpisany do rejestru zabytków), położonej w obr. Żółtnica,
      - 222/17 i 222/19, położonych w obr. Marcelin,
      - 19/19, położonej w obr. Dalęcino.

 Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętej uchwały zezwoliła na oddanie w użyczenie nieruchomości oznaczonych jako:
- działka nr 19/11 położona w obrębie Dalęcino,
- działka nr 19, 118, 226/1 położona w obrębie Sitno,
- działka nr 331/17 i 331/25 położona w obrębie Wilcze Laski.

          Od 1 listopada 2010r. do 31 października 2011r. gmina sprzedała niżej wymienione nieruchomości:
- nieruchomość zabudowaną dz. nr 61/9 o pow. 0,1091 ha  położoną w miejscowości Wilcze Laski na rzecz najemcy,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 765/6 o pow. 0,1542 ha położoną w Gwdzie Wielkiej,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 765/7 o pow. 0,1241 ha położoną w Gwdzie Wielkiej,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 580/1 o pow. 0,2907 ha położoną w Gwdzie Wielkiej,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 765/8 o pow. 0,1182 ha położoną w Gwdzie Wielkiej,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 765/9 o pow. 0,1253 ha położoną w Gwdzie Wielkiej.

 Na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nr RCL.DPiO.5606-20/10 z dnia 07.12.2010r. przekazano na rzecz Miasta Szczecinek następujące nieruchomości:
- położone w obrębie 0027 – 2/46 o pow. 0,3006 ha;
- położone w obrębie 0028 -  3 o pow. 4,0700 ha, 19/2 o pow. 6,6500 ha, 19/3 o pow. 2,1200 ha, 19/4 o pow. 1,9100 ha, 21/2 o pow. 0,1603 ha, 21/4 o pow. 0,1608 ha, 21/5 o pow. 0,1610 ha, 22 o pow. 1,2300 ha, 23 o pow. 0,9400 ha, 24/2 o pow. 0,1604 ha, 24/3 o pow. 0,1607 ha, 24/5 o pow. 0,1611 ha, 30 o pow. 0,6200 ha, 31 o pow. 0,8700 ha, 32/3 o pow. 0,9300 ha, 49/9 o pow. 28,9200 ha, udział w działce 52/4 o pow. 0,2452 ha, 60/1 o pow. 0,0129 ha, 70/3 o pow. 23,8600 ha, 77/44 o pow. 0,0200 ha, 77/46 o pow. 0,2500 ha, 77/61 o pow. 0,0500 ha, 77/105 o pow. 0,2261 ha, 77/106 o pow. 1,1719 ha, 82 o pow. 0,3800 ha, 88/1 o pow. 3,7184 ha, 88/8 o pow. 1,8326 ha, 90 o pow. 0,2400 ha, 104/1 o pow. 3,7300 ha, 107/5 o pow. 1,9000 ha, 107/6 o pow. 0,4215 ha, 107/7 o pow. 8,7800 ha, 110/5 o pow. 0,5000 ha, 111/8 o pow. 0,0551 ha, 111/10 o pow. 8,1098 ha, 115/1 o pow. 0,0138 ha, 119 o pow. 0,9000 ha, 121 o pow. 0,0131 ha, 151/1 o pow. 0,0042 ha, 234/3 o pow. 0,3800 ha, 246 o pow. 0,1600 ha, 247 o pow. 2,5000 ha. Łączna powierzchnia 108,8769 ha.

 Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:
- za najem i dzierżawę nieruchomości – 151.738,59 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 341.874 zł (wraz z podatkiem VAT),
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 48.930,90 zł.

 W najbliższym okresie przejęte zostaną nieruchomości od:
- ANR - dz. nr 341/9 o pow. 0,0146 ha położona w m. Turowo, obręb ewidencyjny Turowo,
- ANR - dz. nr 695/19 o pow. 0,0058 ha położona w m. Omulna, obręb ewidencyjny Żółtnica,
- ANR - dz. nr 689/11 o pow. 0,0123 ha położona w m. Omulna, obręb ewidencyjny Żółtnica,
- ANR – dz. nr 19/19 o pow. 1,2644 ha położona w m. Skotniki, obręb ewidencyjny Dalęcino,
- ANR – dz. 330/1 (po wydzieleniu parku zabytkowego) położona w m. Drawień,
- ANR - dz. 135/11 o pow. 1,6611 ha położona w m. Gałowo,
- ANR – dz. 665/8 o pow. 1,3677 ha położona w m. Żółtnica.
 Do końca miesiąca października 2012r. planowana jest sprzedaż działek budowlanych
o łącznej powierzchni około 2 ha, letniskowych o łącznej powierzchni około 0,24 ha
oraz przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności działek o łącznej powierzchni około 1,5 ha

  
Szczecinek, dnia 10 listopada 2011r.
                  Sporządziła Katarzyna Sochacka