Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2013r.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.


 Gmina Szczecinek posiada na dzień 31.12.2013r. grunty własne o powierzchni ogólnej 1.313,1830 ha, w skład których wchodzi 2015 działek geodezyjnych. Przeznaczenie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:
- grunty rolne stanowią  powierzchnię 411,2 ha, 
- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne  stanowią powierzchnię  195 ha,
- tereny przeznaczone na cele letniskowe wraz z działkami letniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 32,5 ha,  
- drogi  stanowią 474,2 ha,
- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 64,3 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 95,4 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci w m. Szczecinek, grunty przeznaczone na eksploatację kopalin kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- lasy znajdują się na powierzchni 23,9 ha, swoim obszarem obejmują 22 działki geodezyjne
   z czego 3 działki na całej powierzchni,
- cmentarze komunalne stanowią 16,8 ha.  
Zagospodarowanie mienia gminy przestawia się następująco:
- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 19 działek o łącznej powierzchni około 14 ha,
- w użytkowaniu wieczystym jest 59 działek o łącznej powierzchni ponad 8,7 ha,
- umowy dzierżawy zawarte są na 79 działek o łącznej powierzchni ponad 327 ha.
Gmina Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o powierzchni 0,1236 ha oraz właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,1736 ha (w tym budynek Urzędu Gminy) położonych na terenie Miasta Szczecinek (obręb nr 18).

  W zasobie mienia Gminy Szczecinek na dzień 31.12.2013r. znajdują się następujące budynki i lokale:
- 72 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 4.172 m2 ,
- 90 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 3.058 m2,
- 9 budynków szkół, w których mieści się 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12.353 m2. Przy Szkole Podstawowej w

Żółtnicy funkcjonuje boisko zadaszone o pow. użytkowej 569,09 m2,
- 17 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.171 m2,
- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 234 m2,
- 4 lokale handlowe o powierzchni 372 m2, 
- 30 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 2.130 m2 z czego 19 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długości 168.067 mb,      
- 6 budynków remiz strażackich,
- 19 budynków innych (typu: kotłownia, garaże, budynek po byłej szkole, bud. urzędu),
- 3 oczyszczalnie ścieków i 17 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 48.694 mb.
       
 W okresie od  01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 38 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:
- 7 uchwał na zbycie nieruchomości, w tym 1 dotycząca sprzedaży dla dotychczasowych najemców lokali/ budynków mieszkalnych,
- 10 uchwał na nabycie nieruchomości,
- 1 uchwała na ustanowienie służebności gruntowej,
- 1 uchwała w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd,
- 17 uchwał na wydzierżawienie i najem nieruchomości,
- 1 uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecinek w latach 2014-2018,
- 1 uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego w postaci podjazdu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 Od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Gmina Szczecinek sprzedała niżej wymienione nieruchomości:
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 81/6 o pow. 0,5152 ha położoną w obr. Turowo,
- nieruchomość zabudowaną dz. nr 55/3 o pow. 0,1292 ha położoną w obr. Wilcze Laski (na rzecz najemcy),
- nieruchomość zabudowaną dz. nr 60 o pow. 0,0500 ha położoną w obr. Dziki (na rzecz najemcy),
- nieruchomość zabudowaną dz. nr 174/1 o pow. 0,0687 ha (pow. udziałów) położoną w obr. Gałowo (na rzecz najemcy),
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 2/92 o pow. 0,1690 ha położoną w obr. Grąbczyn,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 39/3 o pow. 0,1879 ha położoną w obr. Grąbczyn,
- nieruchomość zabudowaną dz. nr 677/7 o pow. 0,1789 ha położoną w obr. Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 494 o pow. 0,1040 ha położoną w obr. Turowo,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 221/1 o pow. 0,0038 ha położoną w obr. Turowo,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 37/8 o pow. 0,0039 ha położoną w obr. Turowo.

 Od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Gmina Szczecinek nabyła nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami działek:
- 331/4 o powierzchni 0,0389 ha położoną w obr. Drawień,
- 269/5 o powierzchni 0,1393 ha położoną w obr. Krągłe.

         Od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Gmina  Szczecinek przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:
- dz. nr 138/4 o pow. 0,7005 ha położoną w obr. Spore,
- dz. nr 58/21 o pow. 0,1300 ha położoną w obr. Stare Wierzchowo,
- dz. nr 58/22 o pow. 0,0670 ha położoną w obr. Stare Wierzchowo,
- dz. nr  44/2 o pow. 0,0900 ha położoną w obr. Stare Wierzchowo,
- dz. nr 151/12 o pow. 0,0641 ha położoną w obr. Spore,
- dz. nr 236/7 o pow. 1,3291 ha położoną w obr. Turowo.

         Od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Gmina Szczecinek przejęła działki (i zostały wypłacone odszkodowania) pod budowę lub poszerzenie istniejących dróg:
- dz. 54/4 o pow. 0,0763 ha położona w obr. Gwda Mała,
- dz. 32/20 o pow. 0,1145 ha położona w obr. Marcelin.

 Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:
- za najem i dzierżawę nieruchomości – 146.764,15 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 71.243,66 zł (wraz z podatkiem VAT),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28.217,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 60.004,23 zł.

         Do sprzedaży w roku 2014 przygotowane są następujące działki:
- działki budowlane o łącznej powierzchni około 1,3 ha,
- działki letniskowe o łącznej powierzchni około 0,24 ha oraz
- przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności działek o łącznej powierzchni około 3 ha

Szczecinek, dnia 24 lutego 2014r.

sporządziła: Katarzyna Sochacka