Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2014r

I n f o r m a c j a

 

o stanie mienia gminy za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

         Gmina Szczecinek posiada na dzień 31.12.2014r. grunty własne o powierzchni ogólnej 1.305,6686 ha, w skład których wchodzi 2021 działek geodezyjnych. Przeznaczenie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:

- grunty rolne stanowią  powierzchnię 412,2 ha,  

- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne  stanowią powierzchnię  189,6 ha,

- tereny przeznaczone na cele letniskowe wraz z działkami letniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 32,5 ha,  

- drogi  stanowią 465,2 ha,

- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 68,5 ha,

- inne tereny zajmują powierzchnię 96,4 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci w m. Szczecinek, grunty przeznaczone na eksploatację kopalin kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- lasy znajdują się na powierzchni 24 ha, swoim obszarem obejmują 22 działki geodezyjne z czego 3 działki na całej powierzchni,

- cmentarze komunalne stanowią 17,2 ha.  

Zagospodarowanie mienia gminy przestawia się następująco:

- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 41 działek o łącznej powierzchni około 22,6 ha,

- w użytkowaniu wieczystym jest 53 działek o łącznej powierzchni ponad 6,45 ha,

- umowy dzierżawy zawarte są na 113 działek o łącznej powierzchni ponad 413,26 ha.

Gmina Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o powierzchni 0,1236 ha oraz właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,1736 ha (w tym budynek Urzędu Gminy) położonych na terenie Miasta Szczecinek (obręb nr 18).

 

          W zasobie mienia Gminy Szczecinek na dzień 31.12.2014r. znajdują się następujące budynki i lokale:

- 69 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 4.080 m2 ,

- 89 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 3.058 m2,

- 9 budynków szkół, w których mieści się 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12.196 m2. Przy Szkole Podstawowej
w Żółtnicy funkcjonuje boisko zadaszone o pow. użytkowej 569,09 m
2,

- 17 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.171 m2,

- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 234 m2,

- 4 lokale handlowe o powierzchni 372 m2, 

- 29 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 1.922 m2 z czego 18 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długości 168.067 mb,      

- 6 budynków remiz strażackich,

- 19 budynków innych (typu: kotłownia, garaże, budynek po byłej szkole, bud. urzędu),

- 3 oczyszczalnie ścieków i 17 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 48.694 mb.

        

         W okresie od  01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 49 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- 16 uchwał na zbycie nieruchomości, w tym 1 dotycząca sprzedaży dla dotychczasowych najemców lokali/ budynków mieszkalnych,

- 2 uchwały na nabycie nieruchomości,

- 29 uchwał na wydzierżawienie i najem nieruchomości,

- 1 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości,

- 1 uchwała uchylająca treść uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

 

         Od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Gmina Szczecinek sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- niezabudowana położona w miejscowości Gwda Wielka, działka nr 755/1 o powierzchni 0,1523 ha,

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w miejscowości Krągłe wraz z udziałem do 295/1.000 w częściach wspólnych budynków i działki gruntu nr 112/1 o powierzchni 0,2918 ha (na sprzedany udział przypada 0,0381 ha)

- zabudowana położona w miejscowości Wierzchowo, działka nr 424 o powierzchni 0,0100 ha,

- niezabudowana położona w miejscowości Gwda Wielka, działka nr 765/10 o powierzchni 0,1025 ha,

- niezabudowana położona w miejscowości Turowo, działka nr 437 o powierzchni 0,1040 ha,

- niezabudowana położona w miejscowości Żółtnica, działka nr 306/13 o powierzchni
0,4134 ha,

- niezabudowana położona w miejscowości Turowo, działka nr 83/7 o powierzchni 0,1145 ha,

- niezabudowana położona w miejscowości Żółtnica, działka nr 306/3 o powierzchni
0,2038 ha,

- niezabudowana położona w miejscowości Parsęcko, działka nr 459/20 o powierzchni 0,1086 ha,

- niezabudowana położona w miejscowości Turowo, działka nr 30/17 o powierzchni 0,4580 ha.

Łączna powierzchnia nieruchomości sprzedanych 1,7052 ha.

 

         Od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Gmina Szczecinek przejęła nieodpłatnie z zasobu ANR nieruchomości o łącznej powierzchni 4,0679 ha oznaczone numerami działek:

     - nr 330/1 o pow. 3,67 ha położona w obr. Drawień,

     - nr 8/51 o pow. 0,1933 ha położona w obr. Turowo,

     - nr 487 o pow. 0,1800 ha położona w obr. Spore,

     - nr 31/8 o pow. 0,0048 ha położona w obr. Gwda Wielka,

     - nr 781/3 o pow. 0,0006 ha położona w obr. Gwda Wielka, 

     - nr 135/13 o pow. 0,0154 ha położona w obr. Gałowo,

     - nr 15/22 o pow. 0,0039 ha położona w obr. Gałowo. 

 

         Od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Gmina  Szczecinek na podstawie decyzji Starosty Szczecineckiego utraciła prawo własności działki nr 208/2 o pow. 0,0200 ha położonej w obr. Żółtnica (uwłaszczenie rencistówki).

 

         Od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Gmina Szczecinek przejęła działki (i zostały wypłacone odszkodowania) pod budowę lub poszerzenie istniejących dróg:

- dz. 355/7 o pow. 0,0271 ha położona w obr. Mosina,

- dz. 232/14 o pow. 0,0049 ha położona w obr. Turowo.

 

         Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:

- za najem i dzierżawę nieruchomości – 176.906,44 zł,

- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 415.383,20 zł (wraz z podatkiem VAT),

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 101.960,90 zł

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 28.831,54 zł.

 

         Do sprzedaży w roku 2015 przygotowane są następujące działki:

- działki budowlane o łącznej powierzchni około 2,1 ha,

- działki rolne o łącznej powierzchni około 0,34 ha oraz

- przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności działek o łącznej powierzchni około 1,8 ha

 

         Do przejęcia z zasobu ANR w roku 2015 przygotowane są następujące działki:

- nr 693/24 o powierzchni 0,4040 ha położona w obrębie  Żółtnica m. Omulna,

- nr 153/25 o powierzchni 1,1670 ha położona w obrębie  Gałowo m. Trzcinno,

- nr 22/78 o powierzchni 1,1359 ha położona w obr. Trzebiechowo,

- nr 22/72 (część) o powierzchni ok. 1,4000 ha położona w obr. Trzebiechowo,

- nr 681/37 (część) o powierzchni ok. 0,5000 ha położona w obr. Parsęcko.

 

 

Szczecinek, dnia 20 marca 2015r.

    

                                                                                                                                 

sporządziła: Katarzyna Sochacka