Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2015r.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

 Gmina Szczecinek posiada na dzień 31.12.2015r. grunty własne o powierzchni ogólnej
1.305,6686 ha, w skład których wchodzi 2021 działek geodezyjnych. Przeznaczenie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:
- grunty rolne stanowią  powierzchnię 412,2 ha, 
- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne  stanowią powierzchnię  189,6 ha,
- tereny przeznaczone na cele letniskowe wraz z działkami letniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 32,5 ha,  
- drogi  stanowią 465,2 ha,
- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 68,5 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 96,4 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci w m. Szczecinek, grunty przeznaczone na eksploatację kopalin kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- lasy znajdują się na powierzchni 24 ha, swoim obszarem obejmują 22 działki geodezyjne
   z czego 3 działki na całej powierzchni,
- cmentarze komunalne stanowią 17,2 ha.  
Zagospodarowanie mienia gminy przestawia się następująco:
- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 41 działek o łącznej powierzchni około 22,6 ha,
- w użytkowaniu wieczystym jest 53 działek o łącznej powierzchni ponad 6,45 ha,
- umowy dzierżawy zawarte są na 113 działek o łącznej powierzchni ponad 413,26 ha.
Gmina Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o powierzchni 0,1236 ha oraz właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,1736 ha (w tym budynek Urzędu Gminy) położonych na terenie Miasta Szczecinek (obręb nr 18).

  W zasobie mienia Gminy Szczecinek na dzień 31.12.2015r. znajdują się następujące budynki i lokale:
- 69 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 4.080 m2 ,
- 89 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 3.058 m2,
- 9 budynków szkół, w których mieści się 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12.196 m2. Przy Szkole Podstawowej
w Żółtnicy funkcjonuje boisko zadaszone o pow. użytkowej 569,09 m2,
- 17 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.171 m2,
- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 234 m2,
- 4 lokale handlowe o powierzchni 372 m2, 
- 29 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 1.922 m2 z czego 18 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długości 168.067 mb,      
- 6 budynków remiz strażackich,
- 19 budynków innych (typu: kotłownia, garaże, budynek po byłej szkole, bud. urzędu),
- 3 oczyszczalnie ścieków i 17 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 48.694 mb.
       
 W okresie od  01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 49 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:
- 16 uchwał na zbycie nieruchomości, w tym 1 dotycząca sprzedaży dla dotychczasowych najemców lokali/ budynków mieszkalnych,
- 2 uchwały na nabycie nieruchomości,
- 29 uchwał na wydzierżawienie i najem nieruchomości,
- 1 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości,
- 1 uchwała uchylająca treść uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

 Od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Gmina Szczecinek sprzedała niżej wymienione nieruchomości:
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 15 w miejscowości Gwda Wielka przy ulicy Szczecineckiej wraz z udziałem do 2.100/10.000 w częściach wspólnych budynków i działki gruntu nr 620 o powierzchni 0,0138 ha (na sprzedany udział przypada 0,0029 ha),
- zabudowana położona w miejscowości Stare Wierzchowo, działka nr 172/7 o powierzchni 0,0600 ha, nakłady poniesione na zabudowania stanowią własność nabywcy,
- niezabudowana położona w obrębie Nowe Gonne, działka nr 92/2 o powierzchni 0,2715 ha wraz z udziałem do ½ w działce nr 92/4 o pow. 0,0733 ha, (na sprzedany udział przypada 0,0366 ha),
 - niezabudowana położona w miejscowości Sitno, działka nr 7/33 o powierzchni 0,0197 ha,
- zabudowana położona w miejscowości Spore, działka nr 2/3 o powierzchni
0,0993 ha, na rzecz użytkownika wieczystego,
- zabudowana położona w miejscowości Stare Wierzchowo, działka nr 376 o powierzchni 0,0490 ha, na rzecz użytkownika wieczystego,
- niezabudowana położona w miejscowości Drawień, działka nr 249/7 o powierzchni
0,3377 ha,
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 1 w miejscowości Nizinne wraz z udziałem do 166/1.000 w częściach wspólnych budynków i działki gruntu nr 18/5 o powierzchni 0,2290 ha (na sprzedany udział przypada 0,0380 ha),
- zabudowana położona w miejscowości Parsęcko, działka nr 412/7 o powierzchni
0,9916 ha, na rzecz użytkownika wieczystego,
- zabudowana położona w miejscowości Turowo, działka nr 8/10 o powierzchni 0,0536 ha, na rzecz użytkownika wieczystego,
Łączna powierzchnia nieruchomości sprzedanych 1,9599 ha, z czego na rzecz użytkowników wieczystych 1,1935 ha.

 Gmina Szczecinek na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości dokonała w 2015r. przekształceń

pięciu nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9354 ha:
- dz. 50/6 o pow. 0,0787 ha położona w obrębie Nowe Gonne,
- dz. 50/5 o pow. 0,0650 ha położona w obrębie Nowe Gonne,
- dz. 23/3 o pow. 0,2108 ha położona w obrębie Turowo,
- dz. 81/5 o pow. 0,3018 ha położona w obrębie Turowo,
- dz. 4/3 o pow. 0,1745 ha położona w obrębie Gałowo.
 
 Od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Gmina Szczecinek przejęła nieodpłatnie
z zasobu ANR nieruchomości o łącznej powierzchni 1,6271 ha oznaczone numerami działek:
- nr 22/69 o pow. 0,0360 ha położona w obr. Trzebiechowo,
- nr 706/4 o pow. 0,0201 ha położona w obr. Gwda Wielka,
- nr 693/24 o pow. 0,4040 ha położona w obr. Żółtnica m. Omulna,
- nr 153/25 o pow. 1,1670 ha położona w obr. Gałowo m. Trzcinno.

         Od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Gmina  Szczecinek na podstawie decyzji Starosty Szczecineckiego utraciła prawo własności działki nr 202 o pow. 0,1700 ha położonej w obr. Żółtnica  oraz dz. 464 o pow. 0,0150 ha położonej w obrębie Turowo (uwłaszczenie rencistówek).

 Gmina  Szczecinek aktem notarialnym z dnia 08.09.2015r. zakupiła nieruchomość zabudowaną przepompownią oznaczoną numerem działki 195/3 o powierzchni 0,0016 położoną w miejscowości Wierzchowo. Natomiast w dniu 21.12.2015r. aktem notarialnym ustanowiła służebność gruntową  na działce nr 91 położonej w obrębie Sitno, polegającej
na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sali wiejskiej położonej na działce 92.

 Na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Szczecinku stwierdzono:
- zasiedzenie przez osobę fizyczną gruntów działki 239/6 o powierzchni 0,2000 ha położoną w m. Dobrogoszcz obręb Spore.
- zasiedzenie przez Gminę Szczecinek gruntów działki 156/4 o powierzchni 0,0265 ha położonej w obrębie Parsęcko.

 Od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Gmina  Szczecinek darowała nieruchomości o łącznej powierzchni 5,0924 ha:
1) na rzecz Powiatu Szczecineckiego:
- dz. 217 o pow. 1,8433 ha położoną w obr. Gałowo (droga),
- dz. 70 o pow. 1,2391 ha położoną w obr. Dalęcino (droga),
- dz. 75/2 o pow. 0,4800 ha położoną w obr. Kwakowo (droga).
2) na rzecz Nadleśnictwa Czarnobór:
- dz. 342 o pow. 1,5300 ha położoną w obrębie Dziki (droga)

 Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:
- za najem i dzierżawę nieruchomości – 176.906,44 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 415.383,20 zł (wraz z podatkiem VAT),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 101.960,90 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 28.831,54 zł.

         Do sprzedaży w roku 2016 przygotowane są następujące działki:
- działki budowlane o łącznej powierzchni około 2,1 ha,
- działki rolne o łącznej powierzchni około 0,34 ha oraz
- przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności działek o łącznej powierzchni około 1,8 ha

         Do przejęcia z zasobu ANR w roku 2016 przygotowane są następujące działki:
- nr 22/78 o powierzchni 1,1359 ha położona w obr. Trzebiechowo,
- nr 22/72 (część) o powierzchni ok. 1,4000 ha położona w obr. Trzebiechowo,
- nr 681/37 (część) o powierzchni ok. 0,5000 ha położona w obr. Parsęcko.


Szczecinek, dnia 12 luty 2016r.
         
sporządziła: Katarzyna Sochacka