Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 494

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 495

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

79 KBPobierz

Nr 496

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

90 KBPobierz

Nr 497

w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

80 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

73 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

78 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

76 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

75 KBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

67 KBPobierz

Nr 498

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

125 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały (Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020)

311 KBPobierz

Nr 499

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Szczecinek w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

126 KBPobierz

Nr 500

w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018" (wraz załącznikami do uchwały)

637 KBPobierz

Nr 501

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

131 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 5 w/w uchwały

95 KBPobierz

Nr 502

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

85 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

42 KBPobierz

Nr 503

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz warunków i sposobu ich przyznawania

124 KBPobierz

Nr 504

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie

132 KBPobierz