Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Ichtiolog

16.3 KBPobierz

Nr 2

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 3

w sprawie ustalenia ceny

44 KBPobierz

Nr 4

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 5

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 6

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku

18.0 KBPobierz

Nr 7

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2018 r.

25 KBPobierz

Nr 8

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

517 KBPobierz

załącznik do w/w Zarządzenia

55 KBPobierz

Nr 9

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

512 KBPobierz

załącznik do w/w Zarządzenia

53 KBPobierz

Nr 10

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (...)

70 KBPobierz

Nr 11

w sprawie powołania Komisji

18.1 KBPobierz

Nr 12

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

185 KBPobierz

Nr 13

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury na wolne stanowisko urzędnicze (...)

18.4 KBPobierz

Nr 14

w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli (...)

68 KBPobierz

Nr 15

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

29 KBPobierz

załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia

283 KBPobierz

załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia

87 KBPobierz

Nr 16

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej - dz.99 w m. Turowo"

19.6 KBPobierz

Nr 17

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczecinek

42 KBPobierz

Nr 18

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie aktywizacji społecznej w Gminie Szczecinek

42 KBPobierz

Nr 19

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji prac związanych z renowacją stawu retencyjnego na działce nr 485 w m. Turowo

22 KBPobierz

Nr 20

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 21

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Kompleksową głęboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej - świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo"

24 KBPobierz

Nr 22

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy

26 KBPobierz

Nr 23

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

23 KBPobierz

Nr 24

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

22 KBPobierz

Nr 25

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 26

w sprawie powołania komisji przetargowej

30 KBPobierz

Nr 27

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jelenino"

22 KBPobierz

Nr 28

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę infrastruktury sportowej - budowę ogrodzenia boiska piłkarskiego w Żółtnicy"

22 KBPobierz

Nr 29

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę zaplecza boiska sportowego w m. Wilcze Laski"

21 KBPobierz

Nr 30

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo"

25 KBPobierz

Nr 31

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

28 KBPobierz

Nr 32

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy

32 KBPobierz

Nr 33

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 34

w sprawie zbycia nieruchomości

39 KBPobierz

Nr 35

w sprawie zbycia nieruchomości

39 KBPobierz

Nr 36

w sprawie zbycia nieruchomości

39 KBPobierz

Nr 37

w sprawie zbycia nieruchomości

39 KBPobierz

Nr 38

w sprawie zbycia nieruchomości

39 KBPobierz

Nr 39

w sprawie zbycia nieruchomości

39 KBPobierz

Nr 40

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

25 KBPobierz

Nr 41

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek w 2018 r.

130 KBPobierz

Nr 42

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej przez Gminę Szczecinek w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (etap 2) metodą spisu z natury

27 KBPobierz

Nr 43

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 44

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

123 KBPobierz

Nr 45

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

43 KBPobierz

Nr 46

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę (...)

29 KBPobierz

Nr 47

zmieniające zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Szczecinek w sprawie powołania komisji przetargowej

29 KBPobierz

Nr 48

w sprawie powołania Komisji

19.2 KBPobierz

Nr 49

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych

90 KBPobierz

Nr 50

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

30 KBPobierz

Nr 51

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierz

Nr 52

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

81 KBPobierz

Nr 53

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 54

w sprawie powołania komisji przetargowej

28 KBPobierz

Nr 55

w sprawie udostępnienia sprzętu rekreacyjnego plenerowego

17.5 KBPobierz

Nr 56

w sprawie powołania komisji przetargowej

35 KBPobierz

Nr 57

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierz

Nr 58

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

411 KBPobierz

Nr 59

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz - II etap"

23 KBPobierz

Nr 60

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

118 KBPobierz

Nr 61

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierz

Nr 62

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 63

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 64

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 65

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 66

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Stare Wierzchowo

23 KBPobierz

Nr 67

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 68

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierz

Nr 69

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek w 2018 r.

28 KBPobierz

Nr 70

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Gminy

28 KBPobierz

Nr 71

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski"

23 KBPobierz

Nr 72

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz i odwóz uczniów szkół (...)

32 KBPobierz

Nr 73

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego"

21 KBPobierz

Nr 74

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

28 KBPobierz

Nr 75

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

26 KBPobierz

Nr 76

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szczecinek

19.0 KBPobierz

Nr 77

w sprawie niewyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej

21 KBPobierz

Nr 78

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

233 KBPobierz

Nr 79

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

43 KBPobierz

Nr 80

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

38 KBPobierz

Nr 81

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 82

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 83

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 84

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 85

w sprawie ustalenia ceny

28 KBPobierz

Nr 86

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

109 KBPobierz

Nr 87

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin"

27 KBPobierz

Nr 88

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek [...]

92 KBPobierz

Nr 89

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

16.1 KBPobierz

Nr 90

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego [...]

33 KBPobierz

Nr 91

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

319 KBPobierz

Nr 92

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018 - 2029

18.0 KBPobierz

Nr 93

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek w 2018 r.

38 KBPobierz

Nr 94

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Gminy

27 KBPobierz

Nr 95

w sprawnie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 96

w sprawnie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 97

w sprawnie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 98

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

24 KBPobierz

Nr 99

w sprawie przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

27 KBPobierz

Nr 100

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 74/2018 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego [...]

29 KBPobierz

Nr 101

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 102

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniodawczej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych

29 KBPobierz

Nr 103

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

340 KBPobierz

Nr 104

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

28 KBPobierz

Nr 105

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

21 KBPobierz

Nr 106

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

21 KBPobierz

Nr 107

w sprawie obciążania Gminy Szczecinek kosztami zużytej wody do celów przeciwpożarowych

21 KBPobierz

Nr 108

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

22 KBPobierz

Nr 109

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw informatyki przy terytorialnej komisji wyborczej [...]

18.1 KBPobierz

Nr 110

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

51 KBPobierz

Nr 111

w sprawie powołania komisji przetargowej

28 KBPobierz

Nr 112

w sprawie powołania komisji przetargowej

28 KBPobierz

Nr 113

w sprawie powołania komisji przetargowej

33 KBPobierz

Nr 114

w sprawie powołania komisji przetargowej

28 KBPobierz

Nr 115

w sprawie powołania komisji przetargowej

29 KBPobierz

Nr 116

w sprawie powołania komisji przetargowej

28 KBPobierz

Nr 117

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierz

Nr 118

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierz

Nr 119

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

27 KBPobierz

Nr 120

w sprawie ustalenia ceny

43 KBPobierz

Nr 121

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 122

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 123

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 124

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierz

Nr 125

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierz

Nr 126

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 127

w sprawie ustalenia ceny

42 KBPobierz

Nr 128

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 129

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierz

Nr 130

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

463 KBPobierz

Nr 131

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych [...]

33 KBPobierz

Nr 132

w sprawie ustalenia ceny

31 KBPobierz

Nr 133

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania [...]

35 KBPobierz

Nr 134

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek w 2018 r.

40 KBPobierz

Nr 135

w sprawie określenia Polityki bezpieczeństwa oraz powołania inspektora danych osobowych w Urzędzie Gminy Szczecinek

37 KBPobierz

Nr 136

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 137

w sprawie powołania komisji przetargowej

27 KBPobierz

Nr 138

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 139

w sprawie powołania komisji przetargowej

23 KBPobierz

Nr 140

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

251 KBPobierz

Nr 141

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjum

22 KBPobierz

Nr 142

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Turowie [...]

26 KBPobierz

Nr 143

w sprawie powołania komisji przetargowej

32 KBPobierz

Nr 144

w sprawie powołania komisji przetargowej

29 KBPobierz

Nr 145

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 146

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierz

Nr 147

w sprawie ustalenia ceny

42 KBPobierz

Nr 148

w sprawie ustalenia ceny

49 KBPobierz

Nr 149

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 150

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierz

Nr 151

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 152

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 153

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 154

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 155

w sprawie ustalenia ceny

39 KBPobierz

Nr 156

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierz

Nr 157

w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokali wyborczych [...]

26 KBPobierz

Nr 158

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

409 KBPobierz

Nr 159

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018 - 2029

42 KBPobierz

Nr 160

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 161

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 162

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 163

w sprawie powołania komisji przetargowej

29 KBPobierz

Nr 164

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierz

Nr 165

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

182 KBPobierz

Nr 166

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

24 KBPobierz

Nr 167

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

364 KBPobierz

Nr 168

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

425 KBPobierz

Nr 169

w sprawie ustalenia ceny

36 KBPobierz

Nr 170

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

284 KBPobierz

Nr 171

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu [...]

59 KBPobierz

Nr 172

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 173

w sprawie ustalenia ceny

42 KBPobierz

Nr 174

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierz

Nr 175

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierz

Nr 176

w sprawie ustalenia ceny

42 KBPobierz

Nr 177

w sprawie ustalenia ceny

45 KBPobierz

Nr 178

w sprawie ustalenia ceny

41 KBPobierz

Nr 179

w sprawie powołania komisji przetargowej

28 KBPobierz

Nr 180

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 181

w sprawie powołania komisji przetargowej

31 KBPobierz

Nr 182

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2019 rok

19.2 KBPobierz

Nr 183

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029 Gminy Szczecinek

15.9 KBPobierz

Nr 184

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

277 KBPobierz

Nr 185

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 186

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 187

w sprawie powołania komisji przetargowej

25 KBPobierz

Nr 188

w sprawie wyznaczenia pracowników do kontroli dofinansowanych przez Gminę Szczecinek prac zabezpieczających [...]

28 KBPobierz

Nr 189

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Szczecinek

15.7 KBPobierz

Nr 190

uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Szczecinek

25 KBPobierz

Nr 191

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

523 KBPobierz

Nr 192

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek [...]

38 KBPobierz

Nr 193

w sprawie odpisania kosztów inwestycji nie podjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

21 KBPobierz

Nr 194

w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji wyposażenia znajdującego się na placach zabaw na terenie Gminy Szczecinek

18.9 KBPobierz

Nr 195

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

22 KBPobierz

Nr 196

w sprawie powołania komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 197

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 198

w sprawie ustalenia ceny

38 KBPobierz

Nr 199

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 200

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 201

w sprawie ustalenia ceny

37 KBPobierz

Nr 202

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Szczecinek [...]

71 KBPobierz

Nr 203

w sprawie ustalenia ceny

40 KBPobierz

Nr 204

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do spraw udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

33 KBPobierz

Nr 205

w sprawie opracowywania i przedkładania projektów uchwał

25 KBPobierz

Nr 206

w sprawie powołania komisji przetargowej [...]

27 KBPobierz

Nr 207

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

25 KBPobierz

Nr 208

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 r.

436 KBPobierz

Nr 209

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018 - 2029

17.3 KBPobierz

Nr 210

w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

23 KBPobierz

Nr 211

w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

24 KBPobierz

Nr 212

w sprawie wprowadzenia stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

116 KBPobierz