Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 505

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2018

85 KBPobierz

załączniki od nr 1-13 do w/w uchwały

204 KBPobierz

Nr 506

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

71 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

47 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierz

Nr 507

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (wraz z załącznikiem do uchwały)

410 KBPobierz

Nr 508

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 509

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierz

Nr 510

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat

77 KBPobierz

Nr 511

w sprawie podziału Sołectwa Kusowo

127 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

695 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

717 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

140 KBPobierz

załącznik do Statutu Sołectwa Kusowo

2.3 MBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

140 KBPobierz

załącznik do Statutu Sołectwa Trzebiechowo

2.4 MBPobierz

Nr 512

w sprawie podziału środków na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli

127 KBPobierz

Nr 513

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego " Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

129 KBPobierz

Nr 514

w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych (wraz z załącznikiem do uchwały)

140 KBPobierz

Nr 515

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok

78 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 5 w/w uchwały

109 KBPobierz

Nr 516

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029

88 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

42 KBPobierz