Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Otwarte Konkursy Ofert

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 8/2018

517 KBPobierz

załącznik do w/w Zarządzenia

55 KBPobierz

w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 9/2018

512 KBPobierz

załącznik do w/w Zarządzenia

53 KBPobierz

wzór oferty realizacji zadania publicznego

294 KBPobierz

wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

280 KBPobierz

Informacje dodatkowe:

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w dwóch konkursach: zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.

W ramach pierwszego konkursu oferty należy składać na zadania związane z organizacją zajęć sportowo – rekreacyjnych, natomiast w drugim na:

1.      działalności na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych,

2.       turystyki, ekologii i krajoznawstwa,

3.       działania na rzecz edukacji i wychowania,

4.       działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego.

Oferty na realizację wymienionego zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2018 roku, do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Szczecinek. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2018” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w Urzędzie Gminy Szczecinek, pok. nr 8 (sekretariat) lub przesłać pocztą.