Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Otwarte Konkursy Ofert

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 8/2018

517 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

55 KBPobierzPodgląd pliku

w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 9/2018

512 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

53 KBPobierzPodgląd pliku

wzór oferty realizacji zadania publicznego

294 KBPobierzPodgląd pliku

wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

280 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje dodatkowe:

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w dwóch konkursach: zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.

W ramach pierwszego konkursu oferty należy składać na zadania związane z organizacją zajęć sportowo – rekreacyjnych, natomiast w drugim na:

1.      działalności na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych,

2.       turystyki, ekologii i krajoznawstwa,

3.       działania na rzecz edukacji i wychowania,

4.       działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego.

Oferty na realizację wymienionego zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2018 roku, do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Szczecinek. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2018” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w Urzędzie Gminy Szczecinek, pok. nr 8 (sekretariat) lub przesłać pocztą.