Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 538

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 539

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 540

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 541

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

77 KBPobierz

Nr 542

zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

78 KBPobierz

Nr 543

zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

78 KBPobierz

Nr 544

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

76 KBPobierz

Nr 545

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

75 KBPobierz

Nr 546

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierz

Nr 547

w sprawie podziału Gminy Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

154 KBPobierz

Nr 548

w sprawie podziału Gminy Szczecinek na stałe obwody głosowania

170 KBPobierz

Nr 549

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczecinek w 2018 roku

121 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

116 KBPobierz

Nr 550

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso(wraz z załącznikiem do uchwały)

185 KBPobierz

Nr 551

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso(wraz z załącznikiem do uchwały)

186 KBPobierz

Nr 552

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

122 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

155 KBPobierz

Nr 553

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

77 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 do w/w uchwały

81 KBPobierz

Nr 554

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

87 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

47 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierz