Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zarządzenie z dnia 17.04.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

42 KBPobierz

Załącznik do w/w Zarządzenia - formularz konsultacji projektu

46 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

76 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczecinek wraz z regulaminem

107 KBPobierz

Protokół z konsultacji

43 KBPobierz