Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 582

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 583

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 584

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczecinek

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 585

w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczecinek"

77 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

100 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 586

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 587

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminny Szczecinek dla części obrębu Marcelin

146 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

390 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3 do w/w uchwały

488 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 4 do w/w uchwały

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 5 do w/w uchwały

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 6 do w/w uchwały

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 7 do w/w uchwały

629 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 8 do w/w uchwały

31 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 9 do w/w uchwały

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 588

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczecinek (wraz z załącznikiem do uchwały-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczecinek)

215 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 589

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

209 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 590

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

167 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 591

w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

122 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 592

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 593

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczecinek na lata 2018-2027

124 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 594

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

135 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 595

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

170 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 596

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

171 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 597

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

130 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki od nr 1-4 do w/w uchwały

88 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 598

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

85 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

47 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 599

w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Szczecinek w 2018 roku

118 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 600

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczecinek

126 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 601

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

126 KBPobierzPodgląd pliku