Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 582

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 583

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 584

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczecinek

127 KBPobierz

Nr 585

w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczecinek"

77 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

100 KBPobierz

Nr 586

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

91 KBPobierz

Nr 587

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminny Szczecinek dla części obrębu Marcelin

146 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

2.7 MBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

390 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

488 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

3.8 MBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały

1.9 MBPobierz

załącznik nr 6 do w/w uchwały

2.3 MBPobierz

załącznik nr 7 do w/w uchwały

629 KBPobierz

załącznik nr 8 do w/w uchwały

31 KBPobierz

załącznik nr 9 do w/w uchwały

38 KBPobierz

Nr 588

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczecinek (wraz z załącznikiem do uchwały-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczecinek)

215 KBPobierz

Nr 589

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

209 KBPobierz

Nr 590

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

167 KBPobierz

Nr 591

w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

122 KBPobierz

Nr 592

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

89 KBPobierz

Nr 593

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczecinek na lata 2018-2027

124 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

2.4 MBPobierz

Nr 594

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

135 KBPobierz

Nr 595

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

170 KBPobierz

Nr 596

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

171 KBPobierz

Nr 597

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

130 KBPobierz

załączniki od nr 1-4 do w/w uchwały

88 KBPobierz

Nr 598

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

85 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

47 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

41 KBPobierz

Nr 599

w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Szczecinek w 2018 roku

118 KBPobierz

Nr 600

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczecinek

126 KBPobierz

Nr 601

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

126 KBPobierz