Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 619

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczecinek

138 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 620

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 6 lat

125 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 621

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 6 lat

124 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 622

zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczecinek w 2018 roku

125 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 623

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 624

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

80 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki od nr 1-4 do w/w uchwały

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 625

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek

93 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 626

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 627

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia

123 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 628

w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek

130 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 629

w sprawie odmowy przyznania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek

129 KBPobierzPodgląd pliku