Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2019

87 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w uchwały

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 20

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2029

72 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki od nr 1 do nr 2 do w/w uchwały

241 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecinek w latach 2019-2023

179 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29

w sprawie sprzedaży lokali użytkowych

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30

w sprawie sprzedaży lokali użytkowych

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

120 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

117 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczecinek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

83 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w uchwały

102 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczecinek

78 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w uchwały

119 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok

83 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki od nr 1-6 do w/w uchwały

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029

89 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w uchwały

76 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w uchwały

58 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań Radnych na IV Sesji Rady Gminy

723 KBPobierzPodgląd pliku