Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

RDK

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usunąć bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

W RDK gromadzone są następujące dane:

1.       imię i nazwisko;

2.       numer PESEL;

3.       numer telefonu komórkowego;

4.       adres poczty elektronicznej.

 

Dane do RDK może przekazać:

 

1.      osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2.      osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego;

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.

 Rejestr Danych Kontaktowych to sposób,
by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład

1.      dokumentach gotowych do odbioru;

2.      rozpatrzeniu złożonych wniosków;

3.      potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.

  Opłata:

Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2294/1

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych

0.9 MBPobierzPodgląd pliku