Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych […] na "Budowę drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. […]"

675 KBPobierz

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków […] na "Budowę drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. […]"

657 KBPobierz

o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót …

218 KBPobierz

o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót ...

225 KBPobierz

Ogłoszenia Wójta Gminy Szczecinek

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji (załącznik do Zarządzenia Nr 41/2018)

38 KBPobierz

Załącznik do Zarządzenia 93/2018 - ogłoszenie o naborze na udzielenie dotacji na prace zabezpieczające

59 KBPobierz

Wniosek do w/w Zarządzenia

80 KBPobierz

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek: ul. Pilska 3 wywieszono w dniach od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. na tablicy ogłoszeń protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa w skład, którego wchodzi nieruchomość położona przy ul. Pilskiej w Szczecinku, obręb Szczecinek 18 działka oznaczona nr 41/1.W okresie wyłożenia protokołu inwentaryzacyjnego dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Referacie Komunalnym tut. Urzędu - pokój nr 5, tel. 94 37 264 42.

28 KBPobierz

Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie

290 KBPobierz

z dnia 04 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przejazdu kolejowego kategorii C w m. Sitno

488 KBPobierz

z dnia 16 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II"

583 KBPobierz

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

o sporządzeniu projektów: Zarządzeń [...] zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów działań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów

230 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 8.10.2018r. dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. Nr 172 - etap II.

534 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 27 listopada o wydaniu decyzji

273 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 27 listopada o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172

301 KBPobierz

Wodno-prawne

z dnia 22.10.2018r.

524 KBPobierz

z dnia 22.10.2018r.

533 KBPobierz

z dnia 22.10.2018r.

518 KBPobierz

z dnia 22.10.2018r.

525 KBPobierz

z dnia 22.10.2018r.

526 KBPobierz

z dnia 16.11.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

489 KBPobierz

z dnia 16.11.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

483 KBPobierz

z dnia 08.02.2019r.

581 KBPobierz

z dnia 08.02.2019r.

573 KBPobierz

z dnia 08.02.2019r.

544 KBPobierz

z dnia 08.02.2019r.

546 KBPobierz

z dnia 08.02.2019r.

559 KBPobierz

z dnia 29.01.2019r.

609 KBPobierz

z dnia 31.01.2019r.

596 KBPobierz

z dnia 08.04.2019r.

535 KBPobierz

z dnia 08.04.2019r.

528 KBPobierz

z dnia 16.07.2019r.

541 KBPobierz

z dnia 05.08.2019r.

544 KBPobierz

z dnia 18.09.2019r.

174 KBPobierz

dotyczące budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej S-11:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

351 KBPobierz

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy [...]

1.2 MBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z działki 19/38- Dalęcino- zostało zakończone

311 KBPobierz

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta z dnia 24.11.2016r.

31 KBPobierz

Projekt Programu Ochrony Środowiska

5.0 MBPobierz

Ogłoszenie Wójta o konsultacjach społecznch projektu Programu Ochrony Środowiska

36 KBPobierz

dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczecinek na lata 2017-2023"

452 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak RK.6220.12.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015 r.

564 KBPobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szczecinek....

646 KBPobierz

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Skan dokumentu (4 strony)

1.2 MBPobierz

Urządzanie lasu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r. dotyczącego działki nr 97/27 m. Nowe Gonne położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Gonne gm. Szczecinek

180 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18 lipca 2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu w obrębie Nowe Gonne

181 KBPobierz

Ogłoszenie Nadleśnictwa Szczecinek o wykonaniu zabiegów zwalczających brudnicę mniszkę na terenie Nadleśnictwa Szczecinek

738 KBPobierz

Informacje dotyczące uciążliwości

informacja nt. zgłoszeń dotyczących uciążliwości związanych z działalnością firmy Kronospan w Szczecinku

18.8 KBPobierz

Publiczny transport zbiorowy

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.04.2017r.

424 KBPobierz

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.10.2016r.

428 KBPobierz

Opinie dotyczące projektu strategii rozwoju gminy Szczecinek na lata 2015-2025

Obwieszczenie

299 KBPobierz

Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

95 KBPobierz

Opinia RDOŚ

3.6 MBPobierz

dotyczące budowy ośrodka radiolokacyjnego MSSR Skotniki:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

396 KBPobierz

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

503 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 1/2016

371 KBPobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

527 KBPobierz

Obwieszczecnie z dnia 14.02.2018r. w sprawie wydania zmiany decyzji nr 1/2016

420 KBPobierz

Zawiadomienie z dnia 14.02.2018r. o wszczęciu postępowania

473 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018r. o wydaniu decyzji nr 6/2018 zmieniającej decyzję [...] Wojewody Zachodniopomorskiego

356 KBPobierz

Zarządzenie w sprawie sprzedaży środków trwałych

Zarządzenie 23/2016 w sprawie sprzedaży: a) samochód specjalny pożarniczy FS LUBLIN, b) samochód ciężarowy do 3,5 t. Renault, model pojazdu Trafic 1,9 dCi, c) koparko-spycharka, marka BELARUS

54 KBPobierz

Opinie dotyczące projektu założeń zapotrzebowania na ciepło, [...]

Opinia RDOŚ z dnia 10.12.2015r.

265 KBPobierz

Opinia Sanepid-u z dnia 29.12.2015r.

136 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 13.01.2016r. - projekt założeń do planu [...]

301 KBPobierz

Plan założeń z dnia 12.01.2016r.

232 KBPobierz

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło [...]

2.9 MBPobierz

Opinie dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.12.2015r.

709 KBPobierz

Opinia wojewódzkiego Sanepid-u z dnia 11.12.2015r.

112 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 13.01.2016r. - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

452 KBPobierz

dotyczące uwarunkowań środowiskowych:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2016r. o sporządzeniu projektów [...] Natura 2000: Jezioro Wielki Bytyń, Dolna Odra, Ostoja Drawska oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ...

509 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2016r. - RK.6220.4.7.2015.2016.MCH

3.4 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta w sprawie RK.6220.4.4.2016.MCH z dnia 04.05.2016r.

117 KBPobierz

RK.6220.24.6.2015.2016.MCH - postanowienie z dnia 25.04.2016r.

89 KBPobierz

RK.6220.20.10.2015.2016.MCH - postanowienie z dnia 21.04.2016r.

89 KBPobierz

RK.6220.4.1.2016.MCH - zawiadomienie z dnia 21.03.2016r.

48 KBPobierz

RK.6220.4.2.2016.MCH - zapytanie o wyrażenie opinii z dnia 22.03.2016r.

65 KBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.11.5.2015.MCH z dnia 30.11.2015r.

247 KBPobierz

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.11.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015r.

2.2 MBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.12.5.2015.MCH z dnia 30.11.2015r.

272 KBPobierz

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.12.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015r.

2.5 MBPobierz

ogłoszenie/obwieszczenie Wójta z dnia 07 grudnia 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [...]

326 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak sprawy RK.6220.11.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziki-Turowo, gm. Szczecinek"...

524 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak sprawy RK.6220.15.8.2015.2016.MCH z dnia 15.02.2016 r. w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno- Spore ob. Spore i Gałowo gmina Szczecinek"...

457 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak sprawy RK.6220.12.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski -Turowo, gm. Szczecinek"...

452 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak sprawy RK.6220.12.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski- Turowo, gm. Szczecinek"...

528 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.07.2016r. o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.3.21.2011.2015.2016.MCH

283 KBPobierz

Postanowienie z dnia 29.07.2016r. o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.3.20.2011.2015.2016.MCH - dot. budowy farmy el. wiatrowych

260 KBPobierz

Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny odzdiaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno-Spore ob. Spore i Gałowo gmina Szczecinek

2.0 MBPobierz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego, że 4.10.2016 r. wydane zostało postanowienie nr RK.6220.07.05.2016.MCH o stwierdzeniu braku potrzeby ....

286 KBPobierz

Z dnia 25.10.2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej

222 KBPobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...] "Budowie przesyłowej sieci wodociągowej w m. Trzcinno-Spore. dz. nr 347, ... "

569 KBPobierz

Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 09.02.2017r. o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko ...

250 KBPobierz

Postanowienie z dnia 09.02.217r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ...

1.5 MBPobierz

Decyzja z dnia 01.03.2017r. w sprawie budowy przesyłowej sieci wodociągowej na trasie Trzcinno-Spore

2.7 MBPobierz

Obwieszczenie z dnia 01.03.2017r. w sprawie budowy przesyłowej sieci wodociągowej na trasie Trzcinno-Spore

250 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 11.05.2018r. o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczacej budowy zakładu [...] produkcji karbonizatu na wniosek BZP Sp. z o.o.

328 KBPobierz

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu badawczo-usługowo-produkcyjnego karbonizatu w miejscowości Wilcze Laski

2.7 MBPobierz

Załączniki do w/w raportu

26 MBPobierz

Obwieszczenie z dnia 14.05.2018r. dotyczące powyższej inwestycji

501 KBPobierz

Zawiadomienie z dnia 21.05.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie, działka 469/1 obręb Parsęcko

278 KBPobierz

Zawiadomienie z dnia 02.07.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy zakładu produkcji betonu

36 KBPobierz

Decyzja do w/w zawiadomienia

160 KBPobierz

Zawiadomienie z dnia 02.07.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. eksploatacji i przeróbki kruszywa ze złoża Parsęcko III [...]

36 KBPobierz

Decyzja do w/w zawiadomienia

175 KBPobierz

Instalacja odzysku odpadów zużytych opon w miejscowości Wilcze Laski

239 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta z dnia 15.07.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z"

224 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 22.08.2019r. o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z" na środowisko

243 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.08.2019r. o obowiązku przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu badawczo-usługowo produkcyjnego, produkcji karbonizatu"

13.9 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.08.2019r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu badawczo-usługowo produkcyjnego, produkcji karbonizatu"

14.3 KBPobierz

Wodno-kanalizacyjne:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z....

203 KBPobierz

Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno- Spore ob. Spore i Gałowo gmina Szczecinek.

2.0 MBPobierz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego, że 19.01.2016 r. wydane zostało postanowienie nr RK.6220.15.7.2015.2016.MCH o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla...

273 KBPobierz

Postanowienie z dnia 08.07.2016 dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki drukarskiej

230 KBPobierz

Postanowienie z dnia 08.07.2016 dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki drukarskiej

223 KBPobierz

Postanowienie z dnia 08.07.2016 dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki drukarskiej

224 KBPobierz

Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.09.2018r.

527 KBPobierz

Protokół z konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi [...]"

1.7 MBPobierz

RK.6220.15.1.2015.MCH Zawiadomienie/Obwieszczenie o wyrażeniu opinii [...]

271 KBPobierz

RK.6220.15.2015.MCH Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego [...]

312 KBPobierz

dot. wyrażenia opinii w przedmiocie stwierdzenia czy istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

275 KBPobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z 09 września 2015 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

247 KBPobierz

Raport o oddziaływaniu farmy elektrowni wiatrowych "Parsęcko" [...] na środowisko ...

7.2 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją

318 KBPobierz

Decyzja Nr 9/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

144 KBPobierz

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

200 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 20.03.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dot. m. Trzebiechowo

175 KBPobierz

Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego woj. wlkp.

477 KBPobierz

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

435 KBPobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000

604 KBPobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z realizacją projektu ,, Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"

408 KBPobierz