Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych […] na "Budowę drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. […]"

675 KBPobierz

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków […] na "Budowę drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. […]"

657 KBPobierz

o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót …

218 KBPobierz

o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót ...

225 KBPobierz

Ogłoszenia Wójta Gminy Szczecinek

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek: ul. Pilska 3 wywieszono w dniach od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. na tablicy ogłoszeń protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa w skład, którego wchodzi nieruchomość położona przy ul. Pilskiej w Szczecinku, obręb Szczecinek 18 działka oznaczona nr 41/1.W okresie wyłożenia protokołu inwentaryzacyjnego dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Referacie Komunalnym tut. Urzędu - pokój nr 5, tel. 94 37 264 42.

28 KBPobierz

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów z posadowionymi urządzeniami do odnawialnych źródeł energii

246 KBPobierz

Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie

290 KBPobierz

z dnia 04 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przejazdu kolejowego kategorii C w m. Sitno

488 KBPobierz

z dnia 16 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II"

583 KBPobierz

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

o sporządzeniu projektów: Zarządzeń [...] zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów działań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów

230 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 8.10.2018r. dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. Nr 172 - etap II.

534 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 27 listopada o wydaniu decyzji

273 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 27 listopada o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172

301 KBPobierz

Wodno-prawne

z dnia 05.11.2019r.

445 KBPobierz

z dnia 25.11.2019r.

547 KBPobierz

z dnia 25.11.2019r.

539 KBPobierz

z dnia 27.11.2019r.

595 KBPobierz

dotyczące budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej S-11:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

351 KBPobierz

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy [...]

1.2 MBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z działki 19/38- Dalęcino- zostało zakończone

311 KBPobierz

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczecinek na lata 2017-2023"

452 KBPobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szczecinek....

646 KBPobierz

Informacje dotyczące uciążliwości

informacja nt. zgłoszeń dotyczących uciążliwości związanych z działalnością firmy Kronospan w Szczecinku

18.8 KBPobierz

Publiczny transport zbiorowy

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.04.2017r.

424 KBPobierz

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.10.2016r.

428 KBPobierz

Opinie dotyczące projektu strategii rozwoju gminy Szczecinek na lata 2015-2025

Obwieszczenie

299 KBPobierz

Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

95 KBPobierz

Opinia RDOŚ

3.6 MBPobierz

dotyczące budowy ośrodka radiolokacyjnego MSSR Skotniki:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

396 KBPobierz

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

503 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 1/2016

371 KBPobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

527 KBPobierz

Obwieszczecnie z dnia 14.02.2018r. w sprawie wydania zmiany decyzji nr 1/2016

420 KBPobierz

Zawiadomienie z dnia 14.02.2018r. o wszczęciu postępowania

473 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018r. o wydaniu decyzji nr 6/2018 zmieniającej decyzję [...] Wojewody Zachodniopomorskiego

356 KBPobierz

dotyczące uwarunkowań środowiskowych:

Instalacja odzysku odpadów zużytych opon w miejscowości Wilcze Laski

239 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta z dnia 15.07.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z"

224 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 22.08.2019r. o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z" na środowisko

243 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.08.2019r. o obowiązku przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu badawczo-usługowo produkcyjnego, produkcji karbonizatu"

13.9 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.08.2019r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu badawczo-usługowo produkcyjnego, produkcji karbonizatu"

14.3 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.10.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą"

177 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 22.11.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 42/4 (obręb 0032) w miejscowości Dalęcinko, gmina Szczecinek"

446 KBPobierz

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28.11.2019r. o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski, powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie na nieruchomości obejmującej działkę 331/21 obr. Wilcze Laski"

369 KBPobierz

Załączniki, raport i analiza akustyczna do ww. obwieszczenia

19.7 MBPobierz

Wodno-kanalizacyjne:

Protokół z konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi [...]"

1.7 MBPobierz

RK.6220.15.1.2015.MCH Zawiadomienie/Obwieszczenie o wyrażeniu opinii [...]

271 KBPobierz

RK.6220.15.2015.MCH Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego [...]

312 KBPobierz

dot. wyrażenia opinii w przedmiocie stwierdzenia czy istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

275 KBPobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z 09 września 2015 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

247 KBPobierz

Raport o oddziaływaniu farmy elektrowni wiatrowych "Parsęcko" [...] na środowisko ...

7.2 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją

318 KBPobierz

Decyzja Nr 9/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

144 KBPobierz

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

200 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 20.03.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dot. m. Trzebiechowo

175 KBPobierz

Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego woj. wlkp.

477 KBPobierz

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

435 KBPobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000

604 KBPobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z realizacją projektu ,, Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"

408 KBPobierz