Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych […] na "Budowę drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. […]"

675 KBPobierz

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków […] na "Budowę drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. […]"

657 KBPobierz

o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót …

218 KBPobierz

o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót ...

225 KBPobierz

Ogłoszenia Wójta Gminy Szczecinek

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek: ul. Pilska 3 wywieszono w dniach od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. na tablicy ogłoszeń protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa w skład, którego wchodzi nieruchomość położona przy ul. Pilskiej w Szczecinku, obręb Szczecinek 18 działka oznaczona nr 41/1.W okresie wyłożenia protokołu inwentaryzacyjnego dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Referacie Komunalnym tut. Urzędu - pokój nr 5, tel. 94 37 264 42.

28 KBPobierz

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów z posadowionymi urządzeniami do odnawialnych źródeł energii

246 KBPobierz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 98 o powierzchni 0,0253 ha, położonej w miejscowości i obrębie Turowo

49 KBPobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

871 KBPobierz

z dnia 18.09.2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

100 KBPobierz

Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie

290 KBPobierz

z dnia 04 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przejazdu kolejowego kategorii C w m. Sitno

488 KBPobierz

z dnia 16 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II"

583 KBPobierz

z dnia 17 czerwca 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. na terenie działki nr 17/8 obr. Turowo

140 KBPobierz

z dnia 22 lipca 2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej 15kV nr 405, budowie dwóch słupów linii napowietrznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej, na terenie działek nr 662/5, 1, 705 położonych w obrębie ewidencyjnym Żółtnica

151 KBPobierz

z dnia 13 sierpnia 2020r. o wydaniu decyzji Nr 54/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. na terenie działki nr 17/8 obręb ewidencyjny Turowo

9.8 MBPobierz

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

o sporządzeniu projektów: Zarządzeń [...] zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów działań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów

230 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 8.10.2018r. dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. Nr 172 - etap II.

534 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 27 listopada o wydaniu decyzji

273 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 27 listopada o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172

301 KBPobierz

Wodno-prawne

z dnia 05.11.2019r.

445 KBPobierz

z dnia 25.11.2019r.

547 KBPobierz

z dnia 25.11.2019r.

539 KBPobierz

z dnia 27.11.2019r.

595 KBPobierz

z dnia 27.01.2020r.

470 KBPobierz

z dnia 20.02.2020r.

496 KBPobierz

z dnia 06.03.2020r.

460 KBPobierz

z dnia 06.03.2020r.

462 KBPobierz

z dnia 14.05.2020r.

556 KBPobierz

z dnia 02.06.2020r.

379 KBPobierz

z dnia 03.07.2020r.

745 KBPobierz

z dnia 17.07.2020r.

202 KBPobierz

z dnia 20.07.2020r.

384 KBPobierz

z dnia 22.07.2020r.

750 KBPobierz

z dnia 27.07.2020r.

488 KBPobierz

dotyczące budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej S-11:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

351 KBPobierz

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy [...]

1.2 MBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z działki 19/38- Dalęcino- zostało zakończone

311 KBPobierz

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczecinek na lata 2017-2023"

452 KBPobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szczecinek....

646 KBPobierz

Informacje dotyczące uciążliwości

informacja nt. zgłoszeń dotyczących uciążliwości związanych z działalnością firmy Kronospan w Szczecinku

18.8 KBPobierz

Publiczny transport zbiorowy

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.04.2017r.

424 KBPobierz

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.10.2016r.

428 KBPobierz

Opinie dotyczące projektu strategii rozwoju gminy Szczecinek na lata 2015-2025

Obwieszczenie

299 KBPobierz

Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

95 KBPobierz

Opinia RDOŚ

3.6 MBPobierz

dotyczące budowy ośrodka radiolokacyjnego MSSR Skotniki:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

396 KBPobierz

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

503 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 1/2016

371 KBPobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

527 KBPobierz

Obwieszczecnie z dnia 14.02.2018r. w sprawie wydania zmiany decyzji nr 1/2016

420 KBPobierz

Zawiadomienie z dnia 14.02.2018r. o wszczęciu postępowania

473 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018r. o wydaniu decyzji nr 6/2018 zmieniającej decyzję [...] Wojewody Zachodniopomorskiego

356 KBPobierz

dotyczące uwarunkowań środowiskowych:

Instalacja odzysku odpadów zużytych opon w miejscowości Wilcze Laski

239 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.08.2019r. o obowiązku przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu badawczo-usługowo produkcyjnego, produkcji karbonizatu"

13.9 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.08.2019r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu badawczo-usługowo produkcyjnego, produkcji karbonizatu"

14.3 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 22.11.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 42/4 (obręb 0032) w miejscowości Dalęcinko, gmina Szczecinek"

446 KBPobierz

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28.11.2019r. o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski, powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie na nieruchomości obejmującej działkę 331/21 obr. Wilcze Laski"

369 KBPobierz

Załączniki, raport i analiza akustyczna do ww. obwieszczenia

19.7 MBPobierz

Wezwanie RDOŚ z dnia 13.12.2019r. ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski"

2.5 MBPobierz

Wezwanie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 17.12.2019r. do przedłożenia pisemnych uzupełnień inwestora do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko - "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski"

251 KBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek"

213 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9.01.2020r. o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dalęcinko"

205 KBPobierz

Wezwanie Wójta z dnia 03.02.2020r. dotyczące wydania decyzji w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski [...]"

93 KBPobierz

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13.02.2020r. dot. przedsięwzięcia pn: "Przebudowa cieku O-9 na rurociąg w miejscowości Turowo"

247 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 17.02.2020r. dot. przedsięwzięcia pn: "Przebudowa cieku O-9 na rurociąg w miejscowości Turowo"

228 KBPobierz

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski"

81 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 15.06.2020r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dalęcino"

172 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 15.06.2020r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce nr 192, obr. Jelenino"

169 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22.06.2020r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dalęcino" (proj. Dalęcino II)

173 KBPobierz

dotyczące zalesienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26.02.2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

369 KBPobierz

Wodno-kanalizacyjne:

Protokół z konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi [...]"

1.7 MBPobierz