Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych […] na "Budowę drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. […]"

675 KBPobierzPodgląd pliku

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków […] na "Budowę drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. […]"

657 KBPobierzPodgląd pliku

o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót …

218 KBPobierzPodgląd pliku

o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót ...

225 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenia Wójta Gminy Szczecinek

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta z dnia 22.09.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP - Dziki

421 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 13.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych

74 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 13.09.2021r.

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała zmieniająca Nr LI/520/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek

79 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie autora zdjęć

25 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25.08.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Gminy Szczecinek

418 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 10.08.2021 r. o wyłożeniu projektu UPUL na okres od 10.08 do 11.10.2021r.

343 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28.06.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Turowo

482 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęcko

454 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 10.06.2021r. o podjęciu przez Radę Gminy Szczecinek Uchwał Nr XXXII/443/2021, XXXII/444/2021, XXXII/445/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP

127 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 24 maja 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Wielka i części obrębu Jelenino

678 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 26.04.2021r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu w obrębie Wierzchowo

528 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29 marca 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Krągłe

544 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

829 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

800 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 24.02.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

550 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 16.02.2021 r. o wydaniu opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stępień wraz z przebudową obiektów inżynierskich"

235 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 16.12.2021 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3581Z Drężno -Stępień wraz z przebudową obiektów inżynierskich"

230 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 14.12.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Dalęcino i Dalęcinko

168 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 14.12.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Mała

168 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 14.12.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Marcelin

168 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 14.12.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęcko

168 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23.11.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obręb Wierzchowo

586 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23.11.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obręb Turowo

594 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23.11.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obręb Żółtnica

586 KBPobierzPodgląd pliku

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek: ul. Pilska 3 wywieszono w dniach od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. na tablicy ogłoszeń protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa w skład, którego wchodzi nieruchomość położona przy ul. Pilskiej w Szczecinku, obręb Szczecinek 18 działka oznaczona nr 41/1.W okresie wyłożenia protokołu inwentaryzacyjnego dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Referacie Komunalnym tut. Urzędu - pokój nr 5, tel. 94 37 264 42.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów z posadowionymi urządzeniami do odnawialnych źródeł energii

246 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 98 o powierzchni 0,0253 ha, położonej w miejscowości i obrębie Turowo

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

871 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 18.09.2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek: ul. Pilska 3 wywieszono w dniach od 2 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa w skład, którego wchodzą nieruchomości położone: w obr. Parsęcko działka oznaczona nr 628, w obr. Spore działka oznaczona nr 285, w obr. Stare Wierzchowo działka oznaczona nr 164 oraz w obr. Kusowo działka oznaczona nr 72/1. W okresie wyłożenia protokołu inwentaryzacyjnego dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Referacie Komunalnym tut. Urzędu - pokój nr 5, tel. 94 37 264 42.

470 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczecnia komornicze

O pierwszej licytacji działki nr 513 położonej w Żółtnicy

150 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie

290 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 04 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przejazdu kolejowego kategorii C w m. Sitno

488 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 16 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II"

583 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 17 czerwca 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. na terenie działki nr 17/8 obr. Turowo

140 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 22 lipca 2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej 15kV nr 405, budowie dwóch słupów linii napowietrznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej, na terenie działek nr 662/5, 1, 705 położonych w obrębie ewidencyjnym Żółtnica

151 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 13 sierpnia 2020r. o wydaniu decyzji Nr 54/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. na terenie działki nr 17/8 obręb ewidencyjny Turowo

9.8 MBPobierzPodgląd pliku

z dnia 19 lipca w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin-Szczecinek, odcinek: węzeł Bobolice - węzeł Szczecinek Północ."

552 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

o sporządzeniu projektów: Zarządzeń [...] zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów działań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów

230 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 8.10.2018r. dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. Nr 172 - etap II.

534 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 27 listopada o wydaniu decyzji

273 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 27 listopada o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172

301 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 9 listopada w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian zarządzeń RDOŚ w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bobolickie Jeziora Lobeliowe, Wzgórza Bukowe, Bagna Rozwarowskie, Dolna Dolnej Odry, Puszcza Goleniowska i Wybrzeże Trzebiatowskie

672 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 8 listopada - opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

430 KBPobierzPodgląd pliku

Wodno-prawne

z dnia 05.11.2019r.

445 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 25.11.2019r.

547 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 25.11.2019r.

539 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 27.11.2019r.

595 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 27.01.2020r.

470 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 20.02.2020r.

496 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 06.03.2020r.

460 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 06.03.2020r.

462 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 14.05.2020r.

556 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 02.06.2020r.

379 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 03.07.2020r.

745 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 17.07.2020r.

202 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 20.07.2020r.

384 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 22.07.2020r.

750 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 27.07.2020r.

488 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 15.12.2020r.

489 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 27.01.2021r.

509 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 11.02.2021r. - Informacja

231 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 01.04.2021r.

507 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 01.04.2021r.

467 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 08.04.2021r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

z dnia 23.06.2021r.

169 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 02.07.2021r.

546 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 12.07.2021r.

283 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 15.07.2021r.

541 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 21.07.2021r.

554 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 22.07.2021r.

694 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 11.08.2021r. - obwieszczenie

201 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 11.08.2021r. - zawiadomienie

290 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 30.09.2021r.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

z dnia 14.10.2021r.

464 KBPobierzPodgląd pliku

z dnia 05.11.2021r.

159 KBPobierzPodgląd pliku

dotyczące budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej S-11:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

351 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy [...]

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z działki 19/38- Dalęcino- zostało zakończone

311 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczecinek na lata 2017-2023"

452 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szczecinek....

646 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje dotyczące uciążliwości

informacja nt. zgłoszeń dotyczących uciążliwości związanych z działalnością firmy Kronospan w Szczecinku

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

Publiczny transport zbiorowy

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.04.2017r.

424 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.10.2016r.

428 KBPobierzPodgląd pliku

Opinie dotyczące projektu strategii rozwoju gminy Szczecinek na lata 2015-2025

Obwieszczenie

299 KBPobierzPodgląd pliku

Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

95 KBPobierzPodgląd pliku

Opinia RDOŚ

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

dotyczące budowy ośrodka radiolokacyjnego MSSR Skotniki:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

396 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

503 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 1/2016

371 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

527 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczecnie z dnia 14.02.2018r. w sprawie wydania zmiany decyzji nr 1/2016

420 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie z dnia 14.02.2018r. o wszczęciu postępowania

473 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018r. o wydaniu decyzji nr 6/2018 zmieniającej decyzję [...] Wojewody Zachodniopomorskiego

356 KBPobierzPodgląd pliku

dotyczące uwarunkowań środowiskowych:

Instalacja odzysku odpadów zużytych opon w miejscowości Wilcze Laski

239 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 29.08.2019r. o obowiązku przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu badawczo-usługowo produkcyjnego, produkcji karbonizatu"

13.9 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 29.08.2019r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu badawczo-usługowo produkcyjnego, produkcji karbonizatu"

14.3 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 22.11.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 42/4 (obręb 0032) w miejscowości Dalęcinko, gmina Szczecinek"

446 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28.11.2019r. o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski, powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie na nieruchomości obejmującej działkę 331/21 obr. Wilcze Laski"

369 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki, raport i analiza akustyczna do ww. obwieszczenia

19.7 MBPobierzPodgląd pliku

Wezwanie RDOŚ z dnia 13.12.2019r. ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski"

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Wezwanie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 17.12.2019r. do przedłożenia pisemnych uzupełnień inwestora do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko - "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski"

251 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek"

213 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9.01.2020r. o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dalęcinko"

205 KBPobierzPodgląd pliku

Wezwanie Wójta z dnia 03.02.2020r. dotyczące wydania decyzji w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski [...]"

93 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13.02.2020r. dot. przedsięwzięcia pn: "Przebudowa cieku O-9 na rurociąg w miejscowości Turowo"

247 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 17.02.2020r. dot. przedsięwzięcia pn: "Przebudowa cieku O-9 na rurociąg w miejscowości Turowo"

228 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji pirolizy niskotemperaturowej w m. Wilcze Laski"

81 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 15.06.2020r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dalęcino"

172 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 15.06.2020r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce nr 192, obr. Jelenino"

169 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22.06.2020r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dalęcino" (proj. Dalęcino II)

173 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 8.12.2020r. dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowanie cieku O-9 na rurociąg w miejscowości Turowo gm. Szczecinek"

213 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13.01.2021 r. dot. pisma o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko, działka nr 525 - obręb Parsęcko."

231 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Parsęcko, działka nr 525 - obręb Parsęcko. "

236 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie z dnia 23.04.2021 r. o budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek-Piła.

401 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie/Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12.05.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko, działka nr 525 obręb Parsęcko"

61 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie/ Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12.05.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno- Stępień wraz z przebudową obiektów inżynierskich"

69 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie/Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12.05.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 52MW z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 7/4 i 8/53 obręb 0113 Turowo, gmina Szczecinek - obszar wiejski, powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie"

226 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.06.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn." Wykonanie urządzenia wodnego - umocnienie brzegu z miejscem umożliwiającym wodowanie kajaków i innych jednostek pływających na terenie działek 386/17 obr. Stare Wierzchowo, 119 obr. Grąbczyn gmina Szczecinek woj. zachodniopomorskie"

186 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.06.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko, działka nr 525 obręb Parsęcko"

170 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stępień wraz z przebudową obiektów inżynierskich"

229 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska woj. zach-pom. 2030 [...]

262 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 02.08.2021 w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej na działkach 653 w Wierzchowie

238 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 03.08.2021 w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej na działkach 653 w Wierzchowie

240 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 04.10.2021 o odwieszeniu postępowania w sprawie potrzeby przeprowadzenia przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej [...]"

217 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania nt. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW na działkach o nr 270,271,71/4,56/7 obr. Dalęcino

227 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie j.w. - o przesłaniu pisma

230 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania nt. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW na działkach o nr 66,70,71/2 obr. Gałowo

222 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie j.w. - o przesłaniu pisma

227 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta z dnia 18.11.2021 o wszczęciu postępowania nt. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Marcelin [...] obr. Marcelin

237 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie j.w. - o przesłaniu pisma

240 KBPobierzPodgląd pliku

dotyczące zalesienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26.02.2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

369 KBPobierzPodgląd pliku

Wodno-kanalizacyjne:

Protokół z konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi [...]"

1.7 MBPobierzPodgląd pliku