Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wójt


Wójt Gminy Szczecinek


Funkcję Wójta sprawuje - Ryszard Jasionas

      Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)         kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

2)         reprezentowanie gminy na zewnątrz,

3)         przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał w tym projektu budżetu oraz składanie sprawozdań,

4)         wykonywanie budżetu,

5)         zapewnienie wykonania uchwał i określenie sposobu ich wykonania,

6)         gospodarowanie mieniem komunalnym,

7)         współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej,

8)         wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

9)         ochrona informacji niejawnych,

10)     prowadzenie konsultacji społecznej oraz innych form zasięgania opinii organizacji i środowisk lokalnych szczególnie w sprawach budżetu i polityki społecznej oraz gospodarczej,

11)     powierzenie prowadzenia określonych spraw dla zastępcy wójta oraz sekretarza gminy,

12)     udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do wydawania decyzji administracyjnych,

13)     powoływanie i odwoływanie zastępcy wójta oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

14)     wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

15)     wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego Urzędu,

16)     przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

 

 Zastrzeżone dla Wójta pozostają sprawy:

 

1)         związane z obronnością  kraju i obroną cywilną,

2)         zapewnienie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

3)         umarzanie i odraczanie należności z tytułu podatków i opłat,

4)         składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,

5)         podejmowanie zobowiązań finansowych na podstawie umów cywilno – prawnych,

 

6)         wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:

a)        podziału nieruchomości,

b)       ustalania opłat adiacenckich,

c)        rozgraniczania nieruchomości,

d)       przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości osób fizycznych,

e)        umarzania należności podatkowych i opłat lokalnych.

 

 

Wójt sprawuje bezpośredni nadzór w zakresie budżetu, gospodarki nieruchomościami, oświaty, spraw kadrowych,  wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i spraw społecznych.