Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Sekretarz


Sekretarz


Funkcję Sekretarza sprawuje - mgr inż. Adam Gonczarów

 Sekretarz Gminy wykonuje wyznaczone zadania oraz prowadzi sprawy gminy
w zakresie ustalonym przez Wójta.

 

 Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 

1)         zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, obsługi kancelaryjnej, warunków i dyscypliny pracy,

2)         koordynowanie i nadzorowanie opracowań projektów uchwał i sprawozdań przekładanych Radzie Gminy,

3)         współdziałanie z Przewodniczącym RG i Komisjami RG w zakresie przygotowania i opiniowania projektów uchwał i materiałów na sesję RG,

4)         opracowywanie projektów statutów i regulaminów,

5)         sporządzanie projektów przepisów gminnych,

6)         analizowanie i sporządzanie projektów przejmowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, opracowywanie wniosków w tej sprawie,

7)         wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

8)         sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków,

9)         prowadzenie kontroli wewnętrznej,

10)     wydawanie zaświadczeń,

11)     pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

12)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

13)     zapewnienie prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września   2001 o dostępie do informacji publicznej.

 

 Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór w zakresie spraw organizacyjnych, obywatelskich oraz obsługi prawnej i kancelaryjnej Urzędu.