Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Skarbnik


Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika sprawuje Pani Mirosława Perska
 

Do Skarbnika Gminy należy prowadzenie gospodarki finansowej gminy na podstawie budżetu oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie a w szczególności :

 

a)        opracowywanie prognoz finansowych dla gminy,

b)       opracowanie projektu budżetu i materiałów informacyjnych w obowiązującym trybie i terminie oraz przedkładanie go do uchwalenia  Radzie Gminy,

c)        przygotowanie projektu układu wykonawczego budżetu,

d)       bieżące realizowanie budżetu oraz sporządzanie  informacji o dochodach  i wydatkach,

e)        opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu w terminach i na zasadach określonych przepisami prawa, wspólpraca w tym zakresie z Komisją Rewizyjną RG,

f)         współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,

g)        kontrola prawidłowego prowadzenia urządzeń księgowych,

h)        nadzór i kontrola nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

i)          nadzorowanie inkasa należności podatkowych,

j)         występowanie z wnioskami o zaciągnięcie kredytów i uzyskanie wymaganych opinii,

k)       opracowanie w zakresie finansowym wniosków na dotację do inwestycji gminnych,

l)          udzielanie kontrasygnaty przy podejmowaniu zobowiązań finansowych,

m)      organizowanie prac inwentaryzacyjnych majątku gminy i  przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w tej sprawie.