Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego

 
Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie zaświadczenia (z podaniem niezbędnych danych osobowych oraz określeniem celu wydania zaświadczenia)
 
Opłaty
- opłata skarbowa 17 zł (jeżeli jest wymagana)
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą wniesienia podania.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczeń o którym mowa w art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
-   w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych, osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
-   świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
-    zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę,
-   nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Opłatę skarbową prosimy wnosić na rachunek bankowy ze wskazaniem rodzaju opłaty, czego dotyczy zaświadczenie oraz dokładnych danych wnoszącego opłatę.
91 8935 0009 9980 3004 0000 0000

 
Termin załatwienia sprawy
- niezwłocznie, do 7 dni
 
Miejsce złożenia dokumentu
Sekretariat Urzędu Gminy
 
Jednostka odpowiedzialna
Monika Zdunek
referent
pok. Nr 27
tel. (94) 37 264 14
 
Dodatkowe informacje
W przypadku braku dokumentów w archiwum gminy należy przedłożyć dokumenty potwierdzające nabycie i zbycie gospodarstwa rolnego (akt notarialny, akt własności ziemi, akt nadania, decyzja o wykonaniu aktu nadania)
 
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm)

 

 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

44 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

43 KBPobierzPodgląd pliku