Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o niezaleganiu z płatnością podatku

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia (z podaniem niezbędnych danych osobowych oraz określeniem celu wydania zaświadczenia)


Opłaty
- opłata skarbowa 17 zł.(za wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa),
- opłata skarbowa 21 zł. (za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatku).

Opłatę reguluje się z chwilą wniesienia podania, w przypadku gdy jest wymagana.

Opłatę skarbową prosimy wnosić na rachunek bankowy ze wskazaniem rodzaju opłaty, czego dotyczy zaświadczenie oraz dokładnych danych wnoszącego opłatę.
91 8935 0009 9980 3004 0000 0000

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.). Opłacie skarbowej nie podlegają m.in. zaświadczenia wydawane w sprawach:
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
- nauki, szkolnictwa i oświaty poza szkolnej oraz ochrony zdrowia.
 
Termin załatwienia sprawy
 - niezwłocznie do 7 dni
 
Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy
 
Jednostka odpowiedzialna
Katarzyna Gajdzis
Inspektor
pok. Nr 9
tel.(94) 37 264 10
 
Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)

 

  

 Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

37 KBPobierzPodgląd pliku