Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Nowe zasady wycinki drzew od 17 czerwca 2017 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm od poziomu terenu przekraczają:

- 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, platanu klonolistnego;

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew.

Usunięcie drzew będzie możliwe jeżeli

1.      w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ nie wniesie sprzeciwu lub

2.      przed upływem 14 dni od dnia dokonania oględzin organ wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody).

Zgłoszenie jest ważne przez 6 miesięcy - jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia nowego zgłoszenia. W przypadku, kiedy zostanie zgłoszony sprzeciw, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty.

Drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego bez względu na obwód pnia nie podlegają zgłoszeniu, ani uzyskaniu zezwolenia.

W pozostałych sytuacjach, tj. usunięcie drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Opłaty:

- wolne od opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu – pokój Nr 8  w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 7:00- 15:00, w czwartki w godzinach 8:00-16:00.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Monika Chmiel - inspektor UG

pok. Nr. 34

tel (94) 37 264 45

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Szczecinek w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie I i III ).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 12 załącznika do ustawy.

Uwagi:

1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Szczecinek

Podstawa prawna

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880)

Autor dokumentu: Monika Chmiel

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie na wycinkę drzew

20 KBPobierzPodgląd pliku