Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2017 r. poz.657 ).

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257.),

•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U. z 2017r. poz.2411),

•Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016r., poz. 1990)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1827 )

·        Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

·        Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

·        Zgłoszenie wymeldowania dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

 

·        Wymagane dokumenty:

·        Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub

·        „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.

·        Formularze muszą być wypełnione odrębnie dla każdej osoby.

·        Dowód osobisty lub paszport do wglądu.

 Złożenie wniosku drogą elektroniczną:

Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opłaty:

 nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

     Urząd Gminy Szczecinek-, ul. Pilska 3  pokój nr 2, tel. 94 37 264 39

·        Wymeldowanie jest załatwianie od ręki.

·        Forma załatwienia sprawy – zaświadczenia o wymeldowaniu  otrzymuje się na wniosek.

·        Tryb odwoławczy:  nie przysługuje.

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

331 KBPobierz

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

326 KBPobierz