Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna: ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

     lub

     - w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP .

2.   Do wglądu:

-    dowód osobisty lub paszport,

- w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie wydawane na wniosek.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 2, tel. 094-37-264-39

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   Obowiązku wymeldowania się należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pisemnym) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności  prawnych, obowiązek meldunkowy dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

2.    Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu, osoba wypełnia i podpisuje formularzu „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" - czynność wymeldowania należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

3.    Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego". Wymeldowania za osobę dokonuje organ gminy.

 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

419 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

330 KBPobierzPodgląd pliku

Pełnomocnictwo

16.8 KBPobierzPodgląd pliku