Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, art. 31, 40 i 41 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Umotywowane podanie o zameldowanie wraz z informacją, do kogo należy lokal, w którym ma nastąpić zameldowanie.

2.   Załączniki - wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego". Do wglądu - dowód osobisty.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Urząd Gminy Szczecinek- sekretariat

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.


Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłatę skarbową wnosi się na konto :

Urzędu Gminy Szczecinek- Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

26 8935 0009 1344 9079 2000 0010


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 2,
 tel. 094-37-264-39

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.

Wydanie decyzji następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu)

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczecinek.

 

UWAGI:

1.   W przypadku zameldowania na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

2.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.