Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna : ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2010.Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.), ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz.267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty :

-podanie z umotywowanym wyjaśnieniem dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialnie-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

-wypełniony formularz  meldunkowy,

-do wglądu – w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) – tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, jeżeli  strona działa  przez pełnomocnika .W przypadku złożenia  dokumentów przez pełnomocnika  potrzebne jest pisemne pełnomocnictwo.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie w  Urzędzie lub na konto :

Bank Spółdzielczy w  Jastrowiu

Odział w Szczecinku

Gmina Szczecinek  ul. Pilska  3  78-400 Szczecinek

26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Szczecinek , ul. Pilska 3 –sekretariat ,

tel . 94 37 264 30 

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania w Urzędzie Gminy Szczecinek przeprowadzone jest postępowanie wyjaśniające, polegające między innymi na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych  przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej , wizji lokalnej , itp.

Termin załatwienia sprawy, czyli wydanie decyzji  wynosi do 2 miesięcy  od daty złożenia wymaganych dokumentów- w przypadku skomplikowanego postępowania może ulec przedłużeniu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczecinek w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający  tożsamość , wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego).